مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

خطا در باز شدن صفحه بعد از پابلیش

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 17:57

خطا در باز شدن صفحه بعد از پابلیش

سلام

من پروزه ام کامل داشت کار می کرد تا اینکه یه صفحه جدید ( کنترلر ) ایجاد کردم و یه سری کار انجام دادم!

زمانی که تو سیستم خودم هست بدون مشکل کار میکنه ولی وقتی پابلیش میکنم اون صفحه جدید خاص من باز نمیشه و پیام خطای زیر رو میده: ( متن خطای الماح )

<error errorId="676f3cec-b1cc-4c1b-8293-ccbee5cd3bd1" 
application="/LM/W3SVC/2/ROOT" host="WIN-RBJDVFHFD14" 
type="System.Web.HttpException"
 message="The controller for path '/MessageBox' was not found or does not implement IController." 
 source="System.Web.Mvc" 
 detail="System.Web.HttpException (0x80004005): The controller for path '/MessageBox' was not found or does not implement IController.&#xD;&#xA; 
 at System.Web.Mvc.DefaultControllerFactory.GetControllerInstance(RequestContext requestContext, Type controllerType)&#xD;&#xA; 
 at System.Web.Mvc.DefaultControllerFactory.CreateController(RequestContext requestContext, String controllerName)&#xD;&#xA; 
 at System.Web.Mvc.MvcHandler.ProcessRequestInit(HttpContextBase httpContext, IController&amp; controller, IControllerFactory&amp; factory)&#xD;&#xA;  at System.Web.Mvc.MvcHandler.BeginProcessRequest(HttpContextBase httpContext, AsyncCallback callback, Object state)&#xD;&#xA;  at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()&#xD;&#xA;  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step)&#xD;&#xA;  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean&amp; completedSynchronously)" user="admin" time="2019-04-22T13:13:26.5891999Z" statusCode="404">
 <serverVariables>
  <item name="ALL_HTTP">
   <value string="HTTP_CONNECTION:keep-alive&#xD;&#xA;HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8&#xD;&#xA;HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate&#xD;&#xA;HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.9&#xD;&#xA;HTTP_COOKIE:_ga=GA1.3.402671215.1534254189; ASP.NET_SessionId=4kz1cpqlcpbiilwpot3dzly2; __RequestVerificationToken=yxuVuiKLj6ZnvF_UpJ1JXwpcnWrsZkvF7EeBHhLcWS0s4majLfLr-DTpEfkFEKvSlsuySfQr6c0LAEd4iXY2-ws0FHFjUdFpSXgYj2An0BU1; .AspNet.ApplicationCookie=hfpw7V_833b9ZDGgQZ7baFQ0JGB1mzz33stMr99a2qhshKMKvtQta1lBITEKGHjwkQnSXbFW7ssjjxCTtgH-HcduMkeeSeZHnDIHQuLMls4S5IXGh_Yx_8lSFdTopp9sGSAQIsuyv1D64VEQGjnw-6N09q61P02Z1h6HyDszeJNUhvedH7j4M2Bb19sajx3ipmQpAGjcC9ABR5-00okHeWY7iatjbzPPiolIkK1E-guG63eBV4Tkpz_lU3bcx3gaECerKRelxtyZiqnH4zwfYAIyu18CqjZWLL3Y0NyYINGiqu3_ZgwdPne1vqRHiEeZ18mNXQlhPWnof_O93dMHWyTsE--gxSNsXHNx9OQtqx1vdI9iAWdVqg-7t0q8ZV3zhNHT7KzcUFLlJOShWQYf5gSlzUC_99lMJL80r12bCvM_7t2wBUOd1u4GTnnHNwbyLvLxL9GDkPnZEloCqklm1F2vEHlu2JiHrxNxublqocCLLsIMKUE8MH8ZWeJ8MoMF; _gid=GA1.3.378864673.1555939172; _gat_gtag_UA_123887601_1=1&#xD;&#xA;HTTP_HOST:sibad.soore.ac.ir&#xD;&#xA;HTTP_REFERER:http://sibad.soore.ac.ir/&#xD;&#xA;HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36&#xD;&#xA;HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS:1&#xD;&#xA;" />
  </item>
  <item name="ALL_RAW">
   <value string="Connection: keep-alive&#xD;&#xA;Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8&#xD;&#xA;Accept-Encoding: gzip, deflate&#xD;&#xA;Accept-Language: en-US,en;q=0.9&#xD;&#xA;Cookie: _ga=GA1.3.402671215.1534254189; ASP.NET_SessionId=4kz1cpqlcpbiilwpot3dzly2; __RequestVerificationToken=yxuVuiKLj6ZnvF_UpJ1JXwpcnWrsZkvF7EeBHhLcWS0s4majLfLr-DTpEfkFEKvSlsuySfQr6c0LAEd4iXY2-ws0FHFjUdFpSXgYj2An0BU1; .AspNet.ApplicationCookie=hfpw7V_833b9ZDGgQZ7baFQ0JGB1mzz33stMr99a2qhshKMKvtQta1lBITEKGHjwkQnSXbFW7ssjjxCTtgH-HcduMkeeSeZHnDIHQuLMls4S5IXGh_Yx_8lSFdTopp9sGSAQIsuyv1D64VEQGjnw-6N09q61P02Z1h6HyDszeJNUhvedH7j4M2Bb19sajx3ipmQpAGjcC9ABR5-00okHeWY7iatjbzPPiolIkK1E-guG63eBV4Tkpz_lU3bcx3gaECerKRelxtyZiqnH4zwfYAIyu18CqjZWLL3Y0NyYINGiqu3_ZgwdPne1vqRHiEeZ18mNXQlhPWnof_O93dMHWyTsE--gxSNsXHNx9OQtqx1vdI9iAWdVqg-7t0q8ZV3zhNHT7KzcUFLlJOShWQYf5gSlzUC_99lMJL80r12bCvM_7t2wBUOd1u4GTnnHNwbyLvLxL9GDkPnZEloCqklm1F2vEHlu2JiHrxNxublqocCLLsIMKUE8MH8ZWeJ8MoMF; _gid=GA1.3.378864673.1555939172; _gat_gtag_UA_123887601_1=1&#xD;&#xA;Host: sibad.soore.ac.ir&#xD;&#xA;Referer: http://sibad.soore.ac.ir/&#xD;&#xA;User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36&#xD;&#xA;Upgrade-Insecure-Requests: 1&#xD;&#xA;" />
  </item>
  <item name="APPL_MD_PATH">
   <value string="/LM/W3SVC/2/ROOT" />
  </item>
  <item name="APPL_PHYSICAL_PATH">
   <value string="D:\SibadFileSystem\" />
  </item>
  <item name="AUTH_TYPE">
   <value string="ApplicationCookie" />
  </item>
  <item name="AUTH_USER">
   <value string="admin" />
  </item>
  <item name="AUTH_PASSWORD">
   <value string="*****" />
  </item>
  <item name="LOGON_USER">
   <value string="admin" />
  </item>
  <item name="REMOTE_USER">
   <value string="admin" />
  </item>
  <item name="CERT_COOKIE">
   <value string="" />
  </item>
  <item name="CERT_FLAGS">
   <value string="" />
  </item>
 
  <item name="SERVER_PROTOCOL">
   <value string="HTTP/1.1" />
  </item>
  <item name="SERVER_SOFTWARE">
   <value string="Microsoft-IIS/10.0" />
  </item>
  <item name="URL">
   <value string="/MessageBox" />
  </item>
  <item name="HTTP_CONNECTION">
   <value string="keep-alive" />
  </item>
  <item name="HTTP_ACCEPT">
   <value string="text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8" />
  </item>
  <item name="HTTP_ACCEPT_ENCODING">
   <value string="gzip, deflate" />
  </item>
  <item name="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE">
   <value string="en-US,en;q=0.9" />
  </item>
  <item name="HTTP_COOKIE">
   <value string="_ga=GA1.3.402671215.1534254189; ASP.NET_SessionId=4kz1cpqlcpbiilwpot3dzly2; __RequestVerificationToken=yxuVuiKLj6ZnvF_UpJ1JXwpcnWrsZkvF7EeBHhLcWS0s4majLfLr-DTpEfkFEKvSlsuySfQr6c0LAEd4iXY2-ws0FHFjUdFpSXgYj2An0BU1; .AspNet.ApplicationCookie=hfpw7V_833b9ZDGgQZ7baFQ0JGB1mzz33stMr99a2qhshKMKvtQta1lBITEKGHjwkQnSXbFW7ssjjxCTtgH-HcduMkeeSeZHnDIHQuLMls4S5IXGh_Yx_8lSFdTopp9sGSAQIsuyv1D64VEQGjnw-6N09q61P02Z1h6HyDszeJNUhvedH7j4M2Bb19sajx3ipmQpAGjcC9ABR5-00okHeWY7iatjbzPPiolIkK1E-guG63eBV4Tkpz_lU3bcx3gaECerKRelxtyZiqnH4zwfYAIyu18CqjZWLL3Y0NyYINGiqu3_ZgwdPne1vqRHiEeZ18mNXQlhPWnof_O93dMHWyTsE--gxSNsXHNx9OQtqx1vdI9iAWdVqg-7t0q8ZV3zhNHT7KzcUFLlJOShWQYf5gSlzUC_99lMJL80r12bCvM_7t2wBUOd1u4GTnnHNwbyLvLxL9GDkPnZEloCqklm1F2vEHlu2JiHrxNxublqocCLLsIMKUE8MH8ZWeJ8MoMF; _gid=GA1.3.378864673.1555939172; _gat_gtag_UA_123887601_1=1" />
  </item>
  <item name="HTTP_HOST">
   <value string="sibad.soore.ac.ir" />
  </item>
  <item name="HTTP_REFERER">
   <value string="http://sibad.soore.ac.ir/" />
  </item>
  <item name="HTTP_USER_AGENT">
   <value string="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36" />
  </item>
  <item name="HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS">
   <value string="1" />
  </item>
 </serverVariables>
 <cookies>
  <item name="_ga">
   <value string="GA1.3.402671215.1534254189" />
  </item>
  <item name="ASP.NET_SessionId">
   <value string="4kz1cpqlcpbiilwpot3dzly2" />
  </item>
  <item name="__RequestVerificationToken">
   <value string="yxuVuiKLj6ZnvF_UpJ1JXwpcnWrsZkvF7EeBHhLcWS0s4majLfLr-DTpEfkFEKvSlsuySfQr6c0LAEd4iXY2-ws0FHFjUdFpSXgYj2An0BU1" />
  </item>
  <item name=".AspNet.ApplicationCookie">
   <value string="hfpw7V_833b9ZDGgQZ7baFQ0JGB1mzz33stMr99a2qhshKMKvtQta1lBITEKGHjwkQnSXbFW7ssjjxCTtgH-HcduMkeeSeZHnDIHQuLMls4S5IXGh_Yx_8lSFdTopp9sGSAQIsuyv1D64VEQGjnw-6N09q61P02Z1h6HyDszeJNUhvedH7j4M2Bb19sajx3ipmQpAGjcC9ABR5-00okHeWY7iatjbzPPiolIkK1E-guG63eBV4Tkpz_lU3bcx3gaECerKRelxtyZiqnH4zwfYAIyu18CqjZWLL3Y0NyYINGiqu3_ZgwdPne1vqRHiEeZ18mNXQlhPWnof_O93dMHWyTsE--gxSNsXHNx9OQtqx1vdI9iAWdVqg-7t0q8ZV3zhNHT7KzcUFLlJOShWQYf5gSlzUC_99lMJL80r12bCvM_7t2wBUOd1u4GTnnHNwbyLvLxL9GDkPnZEloCqklm1F2vEHlu2JiHrxNxublqocCLLsIMKUE8MH8ZWeJ8MoMF" />
  </item>
  <item name="_gid">
   <value string="GA1.3.378864673.1555939172" />
  </item>
  <item name="_gat_gtag_UA_123887601_1">
   <value string="1" />
  </item>
 </cookies>
</error>

ممنون میشم کمکم کنید

دوشنبه, 02 اردیبهشت 1398 18:39

دوستان ! من مشکلم برطرف شد

علت رو میگم شاید یه روزی شما هم با این مشکل مواجه بشین:

اسم Controller من MesssageBox بود و زمانی که صفحه MessageBox\Index فراخوانی می شد پیام خطا ظاهر می شد!!!!

ظاهرا MessageBox برای IIS تعریف شده و رزرو شده است و نمیشه استفاده کرد! تو نام گذاری Controller ها دقت کنید

MessageBox ،  MailBox رو من امتحان کردم، رزرو شده هستند

ﺳﻪ شنبه, 03 اردیبهشت 1398 07:59

سلام

اگر بالای ویوی همان MessageBox   این خط کد را اضافه می کردید هم کار درست میشد

@inherits System.Web.Mvc.WebViewPage

ارسال پاسخ برای این تاپیک