مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ربات تحت وب

پنج شنبه, 12 اردیبهشت 1398 22:40

ربات تحت وب

فرض کنید فایل اکسلی وجود دارد که تعداد زیادی شماره موبایل داخل آن قرار دارد و این شماره ها باید یک به یک در سامانه ای تحت وب وارد گردد و دکمه ثبت برای آن زده شود. آیا با زبان سی شارپ می توان این ربات را نوشت؟ سورس کد های آماده چنین رباتی یافت میشود؟ یا آموزشی برای آن وجود دارد؟

شنبه, 14 اردیبهشت 1398 08:45

سلام

این که نیاز به ربات ندارد

شما می توانی خیلی راحت با یک سی شارپ اینکارو انجام دهی

اول این دو فضای نام را به پروژه ات اضافه کن

using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.Data.OleDb;

سپس قطعه کد زیر را می توانی اجرا کنی

 public System.Data.DataTable ReadExcel(string fileName, string fileExt)
    {
      string conn = string.Empty;
      System.Data.DataTable dtexcel = new System.Data.DataTable();
      if (fileExt.CompareTo(".xls") == 0)
        conn = @"provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + fileName + ";Extended Properties='Excel 8.0;HRD=Yes;IMEX=1';"; //for below excel 2007 
      else
        conn = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + fileName + ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=NO';"; //for above excel 2007 
      using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(conn))
      {
        try
        {
          OleDbDataAdapter oleAdpt = new OleDbDataAdapter("select * from [Sheet1$]", con); //here we read data from sheet1 
          oleAdpt.Fill(dtexcel); //fill excel data into dataTable 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.ToString());
        }
      }
      return dtexcel;
    }

ارسال پاسخ برای این تاپیک