مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ثبت ویرایش و حذف در xml

دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398 15:27

ثبت ویرایش و حذف در xml

سلام 
من کدهای زیر را نوشته ام 

var id = Guid.NewGuid();
			var element = new XElement("People",
				new XElement("Person",
					new XAttribute("Id", id),
					new XElement("Id", id),
					new XElement("fn", "iran"),
					new XElement("la", "irani")
					)
				);
			element.Save("D:\\Peoplexml.xml");

وقتی این کد را اجرا میکنم یک ستون ایجاد میشود 
حالا می خواهم ستون دوم را ایجاد کنم باید چه کدی بنویسم 
وکد زیر را هم برای حذف نوشته ام

XDocument doc = XDocument.Load("D:\\Peoplexml.xml");
			var q = from node in doc.Descendants("Setting")
				let attr = node.Attribute("Fn")
				where attr != null && attr.Value == "iran1"
					select node;
			q.ToList().ForEach(x => x.Remove());
			doc.Save("D:\\Peoplexml.xml");

اما عمل حذف انجام نمیشود 
برای عمل حذف و ویرایش چه کدی باید بنویسم 

public class Person
		{
			public int Id { get; set; }
			public string Fn { get; set; }
			public string Ln { get; set; }
		}
ﺳﻪ شنبه, 31 اردیبهشت 1398 14:29

با سلام خدمت شما

برای اضافه کردن :

 XDocument doc = XDocument.Load("D:\\Peoplexml.xml"); 
 XElement root = new XElement("People"); 
 root.Add(new XAttribute("Id", id)); 
 root.Add(new XElement("Id", id)); 
 doc.Element("People").Add(root); 
 doc.Save("D:\\Peoplexml.xml");

کسانی که از این پست تشکر کرده اند : iran,
چهارشنبه, 01 خرداد 1398 10:04

سلام

برای جذف یک ردیف یا ویرایش یک ردیف باید چکارکرد

ارسال پاسخ برای این تاپیک