مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل ارسال ایمیل فعالسازی

ﺳﻪ شنبه, 31 اردیبهشت 1398 23:35

مشکل ارسال ایمیل فعالسازی

میخوام یه ایمیل فعالسازی برای کاربر بفرستم. ولی در خط آخر کد با این ارور مواجه میشم
Server does not support secure connections.

لطفاً سریع راهنمایی کنید.

این کدمه

     public static void Send(string To,string Subject,string Body)
        {
            MailMessage mail = new MailMessage();
            SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("mail.zeytonelectronic.com");
            mail.From = new MailAddress(" info@zeytonelectronic.com", "زیتون الکترونیک");
            mail.To.Add(To);
            mail.Subject = Subject;
            mail.Body = Body;
            mail.IsBodyHtml = true;

            //System.Net.Mail.Attachment attachment;
            // attachment = new System.Net.Mail.Attachment("c:/textfile.txt");
            // mail.Attachments.Add(attachment);

            SmtpServer.Port = 25;
            SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("info@zeytonelectronic.com", "1#8#516451");
            SmtpServer.EnableSsl = true;

            SmtpServer.Send(mail);

        }

چهارشنبه, 01 خرداد 1398 08:48

خطاش داره میگنه ارتباط نمیگیره و منم جایی ندیدم شما با ایمیل خودت ارتباط برقرار کنی

using (MailMessage mm = new MailMessage("Email@gmail.com", Session["mail"].ToString()))
        {
          SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader();
          if (rd.HasRows)
          {
            while (rd.Read())
            {
              mm.Subject = "عنوان ایمیل ";
              string body = "";
              body += "متن ایمیل همراه با استایل و ...";
              mm.Body = body;
              mm.IsBodyHtml = true;
            }
          }
          con.Close();
          SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
          smtp.EnableSsl = true;
          NetworkCredential NetworkCred = new NetworkCredential("Email@gmail.com", "Password");
          smtp.UseDefaultCredentials = true;
          smtp.Credentials = NetworkCred;
          smtp.Port = 587;
          smtp.Send(mm);
        }

ارسال پاسخ برای این تاپیک