مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

چرا کد ajax در لوکال یا موقع دیباگ پروژه اجرا میشه اما وقتی آپلود میکنی روی وب اجرا نمیشه ؟

ﺳﻪ شنبه, 07 خرداد 1398 11:59

چرا کد ajax در لوکال یا موقع دیباگ پروژه اجرا میشه اما وقتی آپلود میکنی روی وب اجرا نمیشه ؟


<div class="span4 well " style="background-color:white;font-size:15px;">
  <span class="span4"><legend>محاسبه کمیسیون</legend></span>

  <form action="" method="get"
     class="border-radius">

    <div class="col-md-12">
      <input class="input-sm" style="width:230px;" name="x" id="x" type="text" placeholder="قیمت ملک یا مبلغ رهن ">ریال
      <input class="input-sm" style="width:230px;" name="y" id="y" type="text" placeholder="مبلغ اجاره ">ریال
    </div>
    <br />
    <br />
    <div class="col-md-12">
      <input class="btn input btn-warning btn-block " value="محاسبه " type="button" id="sum">
      <br />
      <hr />
    </div> <br /> <br /> <br />
    <br />
    <hr />
    <div class=" alert alert-success">
      @*<button class="btn btn-sm btn-warning " id="sum"><i class="fa fa-search"></i></button>*@
      <p class=""></p>
      <h2>نتیجه محاسبه با ارزش افزوده : </h2>
      <label class="span4" style="width:230px;" name="result" id="result">0</label>
    </div>
  </form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

  $("#sum").click( function calculate() {

    $.ajax({

        url: "@Url.Action("Komision", "Home")",

      type: "Get",
        data: { x: $("#x").val(), y: $("#y").val() },
      }).done(
        function (res) {
          $('#result').html(res+"ریال");
        });


    });


</script>

چرا کد ajax در  لوکال یا موقع دیباگ پروژه اجرا میشه اما وقتی آپلود میکنی روی وب اجرا نمیشه ؟

ﺳﻪ شنبه, 07 خرداد 1398 16:13

سلام. کد ایجکستون رو قرار بدید تا ببینیم

البته من قبلا یه بار به این مشکل برخورد کردم که روی سرور اجرا نمیشد, به پشتیبانی سرور تیکت زدم یه کتابخانه به سرورشون نصب کردند درست شد.

ﺳﻪ شنبه, 07 خرداد 1398 20:15

ی inspect بگیر خطاشو بزار ببینیم چیه

بیشتر میتونه مشکل آدرس باشه

یکشنبه, 12 خرداد 1398 13:04

<div class="span4 well " style="background-color:white;font-size:15px;">
  <span class="span4"><legend>محاسبه کمیسیون</legend></span>

  <form action="" method="get"
     class="border-radius">

    <div class="col-md-12">
      <input class="input-sm" style="width:230px;" name="x" id="x" type="text" placeholder="قیمت ملک یا مبلغ رهن ">ریال
      <input class="input-sm" style="width:230px;" name="y" id="y" type="text" placeholder="مبلغ اجاره ">ریال
    </div>
    <br />
    <br />
    <div class="col-md-12">
      <input class="btn input btn-warning btn-block " value="محاسبه " type="button" id="sum">
      <br />
      <hr />
    </div> <br /> <br /> <br />
    <br />
    <hr />
    <div class=" alert alert-success">
      @*<button class="btn btn-sm btn-warning " id="sum"><i class="fa fa-search"></i></button>*@
      <p class=""></p>
      <h2>نتیجه محاسبه با ارزش افزوده : </h2>
      <label class="span4" style="width:230px;" name="result" id="result">0</label>
    </div>
  </form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

  $("#sum").click( function calculate() {

    $.ajax({

        url: "@Url.Action("Komision", "Home")",

      type: "Get",
        data: { x: $("#x").val(), y: $("#y").val() },
      }).done(
        function (res) {
          $('#result').html(res+"ریال");
        });


    });


</script>

ارسال پاسخ برای این تاپیک