مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

بدست اوردن تمامی parent های یک نود

شنبه, 11 خرداد 1398 13:19

بدست اوردن تمامی parent های یک نود

با سلام.

من یه جدول برای دسته بندی دارم

CREATE TABLE [dbo].[AnbarCategory](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Title] [nvarchar](500) NOT NULL,
	[ParentID] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_AnbarCategory] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

و با کد زیر تمامی parent های هر نود را نشون میدم

   WITH departmentcte(deptid, department, ParentID, LEVEL, treepath) AS

  ( SELECT id AS deptid, Title, ParentID, 0 AS LEVEL,

  CAST(Title AS nVARCHAR(1024)) AS treepath

  FROM AnbarCategory

  WHERE ParentID IS NULL

  UNION ALL 

  SELECT d.id AS deptid, d.Title, d.ParentID,

  departmentcte.LEVEL + 1 AS LEVEL,

  CAST(departmentcte.treepath + ' -> ' +

  CAST(d.Title AS nVARCHAR(1024))

  AS nVARCHAR(1024)) AS treepath

  FROM AnbarCategory d

  INNER JOIN departmentcte
	
  ON departmentcte.deptid = d.ParentID 
	)

	 
  SELECT *

  FROM departmentcte

  ORDER BY treepath;

ولی این کار وقتی جواب میده که بخوام همه نود ها را با parent هاش نشون بدم.

واگه بخوام فقط یک نود (مثلا deptid 13 )را توی یک ردیف با parent هاش نشون بدم کار نمیده و خروجی زیر را داره

با تشکر از راهنمایی شما

ارسال پاسخ برای این تاپیک