مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

باز کردن مدال در Repeater

دوشنبه, 28 مرداد 1398 16:13

باز کردن مدال در Repeater

 <asp:Repeater ID="R_List_Ticket" runat="server" OnItemCommand="R_List_Ticket_ItemCommand">
                    <ItemTemplate>
<asp:Button ID="LAdsFT" CommandName="AdsFT" CommandArgument='<%#Eval("ID_Ads")%>' data-toggle="modal" data-target="#myModal" runat="server" Text="رد کردن" />
 </ItemTemplate>
                  </asp:Repeater>

protected void R_List_Ticket_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
    { 
      if (e.CommandName == "AdsFT")
      {
        int ID_Support = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
        IDADS.InnerText = ID_Support.ToString();
      }

    }

دکمه ای که در Repeater هست مدال به خوبی باز میکنه اما میخوام ایدی داده ای که روش کلیک شده نمایش بدم باید دوباره روی دکمه بزنم نمایش بده یعنی داخل بار اول نمایش نمیده ولی داخل بار دوم نمایش میده مشکل از کجاست؟

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید