مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل در نمایش اطلاعات 3جدول مرتبط باهم در lambda

ﺳﻪ شنبه, 26 شهریور 1398 12:41

مشکل در نمایش اطلاعات 3جدول مرتبط باهم در lambda

سلام
سه جدول زیر را داریم


CREATE TABLE [dbo].[PrudoctPrice](
	[PrudoctPriceId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[PrudoctId] [int] NOT NULL,
	[Price] [int] NOT NULL,
	[Status] [bit] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_PrudoctPrice] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[PrudoctPriceId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[PrudoctPrice]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_PrudoctPrice_Prudoct] FOREIGN KEY([PrudoctId])
REFERENCES [dbo].[Prudoct] ([PrudoctId])
GO

ALTER TABLE [dbo].[PrudoctPrice] CHECK CONSTRAINT [FK_PrudoctPrice_Prudoct]
GO


CREATE TABLE [dbo].[Shop](
	[ShopId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[PrudoctId] [int] NOT NULL,
	[UserId] [int] NOT NULL,
	[Count] [int] NOT NULL,
	[Date] [date] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Shop] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ShopId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Shop]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Shop_Prudoct] FOREIGN KEY([PrudoctId])
REFERENCES [dbo].[Prudoct] ([PrudoctId])
GO

ALTER TABLE [dbo].[Shop] CHECK CONSTRAINT [FK_Shop_Prudoct]
GO

حال فرض کنید یک کاربر سه کالا را خریده است
چگونه می توانم لیست نام کالا و تعداد خرید شده و قیمت هر کالا کاربر را نمایش بدهم 
( کالا و تعداد خرید شده را می توانم اما قیمت هر کالا را نمی توانم )
باتشکر

ارسال پاسخ برای این تاپیک