مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

علت کند شدن پروژه با استفاده از Inner join

شنبه, 16 آذر 1398 15:46

علت کند شدن پروژه با استفاده از Inner join

سلام خدمت استاد محترم آقای مدائنی  

استاد محترم من از  Inner join  برای ارتباط با سه تیبل  استفاده کردم  ولی مشکل اساسی پیش  اومده و اون اینکه وقتی از Inner join اسفتاده میکنم سرعت فورم میاد پاین 

SELECT patient_Reg.PID, patient_Reg.Namee, Doctor.Name, gender.Gender, Usertype1.Usertype 
FROM Doctor 
INNER JOIN patient_Reg ON Doctor.Doctor_ID = patient_Reg.Doctor_ID 
INNER JOIN   gender ON patient_Reg.G_ID = gender.G_ID 
INNER JOIN  Usertype1 ON patient_Reg.Usertype1ID = Usertype1.Usertype1ID 
where patient_Reg.PID=4

یکشنبه, 17 آذر 1398 12:29

خب inner بالا ترین مرتبه زمانی رو داره

سعی کن join تو در تو بزنی و از left , right و ... استفاده کنی

شنبه, 23 آذر 1398 12:07

سلام ممنونم مشکل رو پیدا کردم  مشکل اصلی من از Query بود که در SelectedIndexChanged  گذاشته بودم ولی  وقتی کد های زیر رو قرار میدم خیلی کند میشه راهی وجود داره یا خیر 

string commandText1 = "select SUM(isnull(opd,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt1 = new SqlCommand(commandText1, db.con);
      db.con.Open();
      lblopd.Text = dt1.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText2 = "select SUM(isnull(lab,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt2 = new SqlCommand(commandText2, db.con);
      db.con.Open();
      lbllab.Text = dt2.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText3 = "select SUM(isnull(endoc,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt3 = new SqlCommand(commandText3, db.con);
      db.con.Open();
      lblendos.Text = dt3.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText4 = "select SUM(isnull(ultr,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt4 = new SqlCommand(commandText4, db.con);
      db.con.Open();
      lblultra.Text = dt4.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText5 = "select SUM(isnull(dnc,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt5 = new SqlCommand(commandText5, db.con);
      db.con.Open();
      lbldnc.Text = dt5.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText6 = "select SUM(isnull(gyn,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt6 = new SqlCommand(commandText6, db.con);
      db.con.Open();
      lblgyn.Text = dt6.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText7 = "select SUM(isnull(dliver,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt7 = new SqlCommand(commandText7, db.con);
      db.con.Open();
      lbldeliver.Text = dt7.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText8 = "select SUM(isnull(orth,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt8 = new SqlCommand(commandText8, db.con);
      db.con.Open();
      lblortho.Text = dt8.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText9 = "select SUM(isnull(ambu,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt9 = new SqlCommand(commandText9, db.con);
      db.con.Open();
      lblambu.Text = dt9.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText10 = "select SUM(isnull(echo,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt10 = new SqlCommand(commandText10, db.con);
      db.con.Open();
      lblecho.Text = dt10.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText11 = "select SUM(isnull(xrdg,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt11 = new SqlCommand(commandText11, db.con);
      db.con.Open();
      lblxrydigi.Text = dt11.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText12 = "select SUM(isnull(xrs,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt12 = new SqlCommand(commandText12, db.con);
      db.con.Open();
      lblxrys.Text = dt12.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText13 = "select SUM(isnull(xrd,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt13 = new SqlCommand(commandText13, db.con);
      db.con.Open();
      lblxryd.Text = dt13.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText14 = "select SUM(isnull(emg,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt14 = new SqlCommand(commandText14, db.con);
      db.con.Open();
      lblemerg.Text = dt14.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText15 = "select SUM(isnull(ecg,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt15 = new SqlCommand(commandText15, db.con);
      db.con.Open();
      lblecg.Text = dt15.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText16 = "select SUM(isnull(bed,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt16 = new SqlCommand(commandText16, db.con);
      db.con.Open();
      lblbed.Text = dt16.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText17 = "select SUM(isnull(ot,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt17 = new SqlCommand(commandText17, db.con);
      db.con.Open();
      lblot.Text = dt17.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText18 = "select SUM(isnull(pthrap,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt18 = new SqlCommand(commandText18, db.con);
      db.con.Open();
      lblptherap.Text = dt18.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText19 = "select SUM(isnull(phar,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt19 = new SqlCommand(commandText19, db.con);
      db.con.Open();
      lblpharmacy.Text = dt19.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText20 = "select SUM(isnull(dental,0)) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt20 = new SqlCommand(commandText20, db.con);
      db.con.Open();
      lbldental.Text = dt20.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

      string commandText21 = "select SUM(opd+lab+endoc+ultr+dnc+gyn+dliver+orth+ambu+echo+xrdg+xrs+xrd+emg+ecg+bed+ot+pthrap+phar+dental) as total from pfee where  PID = '" + lblpid.Text + "'";
      SqlCommand dt21 = new SqlCommand(commandText21, db.con);
      db.con.Open();
      lbltotal.Text = dt21.ExecuteScalar().ToString();
      db.con.Close();

ارسال پاسخ برای این تاپیک