مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

Resuming downloading

دوشنبه, 04 فروردین 1399 23:28

Resuming downloading

سلام دوستان من از این کد زیر استفاده کردم برای تبدیل لینک خارج کشور به لینک داخلی و کار میکنه فقط یه مشکل داره که Resuming downloading نداره که خودم فکر میکنم مشکل هدر داره ولی نمیتونم 

چطور درستش کنم ممنون میشم کمک کنید


      string url = "http://dlto.gfx1.ir/Afterx/31398/Modern-And-Simple-Gfx1.ir.zip";


      Uri uri = new Uri(url);
      string filename = Path.GetFileName(uri.LocalPath);

      //Create a stream for the file
      Stream stream = null;

      //This controls how many bytes to read at a time and send to the client
      int bytesToRead = 10000;

      // Buffer to read bytes in chunk size specified above
      byte[] buffer = new Byte[bytesToRead];

      // The number of bytes read
      try
      {
        //Create a WebRequest to get the file
        HttpWebRequest fileReq = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(uri);

        //Create a response for this request
        HttpWebResponse fileResp = (HttpWebResponse)fileReq.GetResponse();

        if (fileReq.ContentLength > 0)
          fileResp.ContentLength = fileReq.ContentLength;
        //Get the Stream returned from the response
        stream = fileResp.GetResponseStream();

        // prepare the response to the client. resp is the client Response
        var resp = HttpContext.Current.Response;
        
        //Indicate the type of data being sent
        resp.ContentType = "application/octet-stream";


        //Name the file 
        resp.AddHeader("Content-Disposition:", "attachment; filename=\"" + filename + "\"");
        resp.AddHeader("Content-Length", fileResp.ContentLength.ToString());


                int length;
        do
        {
          // Verify that the client is connected.
          if (resp.IsClientConnected)
          {
            // Read data into the buffer.
            length = stream.Read(buffer, 0, bytesToRead);

            // and write it out to the response's output stream
            resp.OutputStream.Write(buffer, 0, length);

            // Flush the data
            resp.Flush();

            //Clear the buffer
            buffer = new Byte[bytesToRead];
          }
          else
          {
            // cancel the download if client has disconnected
            length = -1;
          }
        }


        while (length > 0); //Repeat until no data is read
      }
      finally
      {
        if (stream != null)
        {
          //Close the input stream
          stream.Close();
        }
      }

ارسال پاسخ برای این تاپیک