مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

System.Data.Entity در core

شنبه, 21 تیر 1399 11:47

System.Data.Entity در core

سلام
من کد زیر را می خواهم بنویسم

internal class Confiquration :
			System.Data.Entity.ModelConfiguration.EntityTypeConfiguration<Sex>
		{
			public Confiquration()
			{
				ToTable(tableName: Resources.Sex.TableName, schemaName: ResourcesGeneral.Schema.Base);
				Property(c => c.Name).HasColumnAnnotation(
						IndexAnnotation.AnnotationName,
						new IndexAnnotation(new IndexAttribute("IX_Name", 1) { IsUnique = true }))
					.IsUnicode(true).IsRequired().IsConcurrencyToken();
			}
		}

اما نمی توانم System.Data.Entity.ModelConfiguration نصب کنم در core2باید چکار کنم
باتشکر

ارسال پاسخ برای این تاپیک