مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

mehrannazary

عضویت از 1400/10/10

مشکل در کد php

 • جمعه 10 دی 1400
 • 10:32
تشکر میکنم

سلام من یک کد آپلود فایل در php نوشتم.

میخوام وقتی کاربر فایل رو آپلود می کنه پیغام نده فایل تکراریه میخوام به عکس تاریخ و ساعت رو اضافه کنه تا دیگه تکراری نکنه.

if (isset($_POST['submit']) && !empty($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"])) {
$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file, PATHINFO_EXTENSION));
$message = array();
// Check if image file is a actual image or fake image
if (isset($_POST["submit"])) {
$check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
if ($check !== false) {
$uploadOk = 1;
} else {
$message[] = "پرونده تصویری نیست.";
$uploadOk = 0;
}
}

// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
$message[] = "پرونده ای با این نام در سایت موجود می باشد. لطفا نام پرونده را تغییر دهید و دوباره آپلود کنید";
$uploadOk = 0;
}

// Check file size
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
$message[] = "با عرض پوزش ، پرونده شما بسیار بزرگ است.";
$uploadOk = 0;
}

// Allow certain file formats
if ($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg"
&& $imageFileType != "gif") {
$message[] = "متاسفیم فرمت فایل شما باید JPG, JPEG, PNG & GIF باشد.";
$uploadOk = 0;
}

// Check if $uploadOk is set to 0 by an error
if ($uploadOk == 0) {


// if everything is ok, try to upload file
} else {
if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $target_file)) {
$message[] = "فایل شما به خوبی و درستی در سایت ما آپلود شد.";
$img_name[] = "uploads/" . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
} else {
$message[] = "متأسفیم ، هنگام بارگذاری پرونده شما خطایی رخ داد.";
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>
<br>
<div class="containers">
  <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

    <p class="form-element">
      <label>تصویر را انتخاب کنید:</label>
      <br>
      <br>
      <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    </p>

    <p class="form-element">
      <input type="submit" value="آپلود تصویر" name="submit">
    </p>
  </form>
</div>
<br>
<?php if (isset($message)) { ?>
  <div class="container alert alert-primary">
    <?php echo implode('<br>', $message); ?>

  <br><br>
  <span>عکس پروفایل شما</span>
  <img height="100px" width="100px" src="
    <?php echo implode('<br>', $img_name); ?>
  ">
  <?php
} ?>
  </div>
</body>
</html>

کل کده فایل آپلود اینه کل پروژه رو هم آپلود کردم توی سایت

فایل های ضمیمه

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند

هیچ کاربری تا کنون از این پست تشکر نکرده است

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)