مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارور هنگام نمایش صفحه

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 09:26

ارور هنگام نمایش صفحه

با سلام من یک سایت طراحی کردم و آپلود شده ، مشکل اینجاست که وقتی روی یک منو کلیک میکنم گاهی ارور زیر رو نمایش میده و به صفحه ای که محصولاتم داخلش هست نمیره اما گاهی که روی همون منو کلیک میکنم کاملا صحیح اجرا میشه و محصولاتم رو نمایش میده . و قابل ذکر هست که با استفاده از json  برای ارسال id به صفحه موردنظر استفاده کردم..

و روی لوکال هم اصلا این ارور رو نمیده..میشه لطف کنید بگید علتش چی میتونه باشه ، گاهی این ارور رو میده گاهی نمیده.

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 09:32

کدتون رو قرار بدید تا بررسی کنیم مشکل کجاست

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 09:58
این کدی هست که برای نمایش محصول فراخوانی میشه.

 private void displaypoductfull()
  {
    int countbrand = chlist.Items.Count;
    int pageindex = Convert.ToInt32(ViewState["pageindex"]);
    int s = 0;
    string brand_ids = "";
    for (s = 0; s < countbrand; s++)
    {
      if (chlist.Items[s].Selected)
      {
        brand_ids += chlist.Items[s].Value + ",";
      }
    }
    int name = Convert.ToInt32(Session["productname"]);
    int type = Convert.ToInt32(Session["producttype"]);


    MusicDevice_Device obj = new MusicDevice_Device();
    Music_Device_Parent_Menu obj3 = new Music_Device_Parent_Menu();
    int countecord = 0;
    DataTable dt3 = new DataTable();
    dt3 = obj3.Get_ById_In_Music_Device_Parent_Menu(type);
    string type_name = Convert.ToString(dt3.Rows[0]["Music_Device_Parent_Menu_Descrip"]);
    if (type_name.Trim() == "سیم")
    {
      widthdisplay();
    }
    if (type_name.Trim() == "پیک")
    {
      picdisplay();
    }
    int start = 0;
    int end = 0;

    if (!this.IsPostBack)
    {
      start = Convert.ToInt32(ViewState["Min"]);
      end = Convert.ToInt32(ViewState["Max"]);
       int inc = 0;
       if (start == 0)
       {
         inc = 1;
       }
       else
       {
         inc = end / (end / start);
         if (inc >= 100000)
         {
           MultiHandleSliderExtender1.Increment = 50000;
         }
         if (inc >= 10000 & inc < 100000)
         {
           MultiHandleSliderExtender1.Increment = 5000;
         }
       }
      ViewState["ince"] = inc;
    }
    else
    {
      //تعیین نقطه شروع
      start = !string.IsNullOrEmpty(Request.Form[hfStart.UniqueID]) ? int.Parse(Request.Form[hfStart.UniqueID]) : 0;
      //تعیین نقطه انتها
      end = !string.IsNullOrEmpty(Request.Form[hfEnd.UniqueID]) ? int.Parse(Request.Form[hfEnd.UniqueID]) : 0;

      lblsliderminvalue.Text = string.Format("{0:N0}", start);
      lblSliderValue.Text = string.Format("{0:N0}", end);
      MultiHandleSliderExtender1.Increment = Convert.ToInt32(ViewState["ince"]);
    }
    //نمایش نقطه شروع و انتها


    {

      {

        {

          DataTable dt = new DataTable();
          if (name == 0)
          {
            if (brand_ids != "")
            {
              dt = obj.Price_in_brands(type, pageindex, pagesize, start, end, brand_ids);
              countecord = obj.price_In_barnds_count(type, start, end, brand_ids);
            }
            else
            {
              dt = obj.Music_In_Device_DisplayProducts_Price(type, pageindex, pagesize, start, end);
              countecord = obj.SP_In_productitemstype_count_Price(type, start, end);
            }
          }
          else
          {
            if (brand_ids != "")
            {
              dt = obj.price_In_bands_name(type, name, pageindex, pagesize, start, end, brand_ids);
              countecord = obj.price_In_count_brand_name(type, name, start, end, brand_ids);
            }
            else
            {
              dt = obj.Music_Device_In_Get_All_Products_Price(type, name, pageindex, pagesize, start, end);
              countecord = obj.SP_productitems_count_In_Price(type, name, start, end);
            }
          }

          string div1 = "";
          string div2 = "";
          string img = "";
          string div3 = "";
          string div4 = "";
          string div5 = "";
          string div6 = "";
          string div7 = "";
          string productname = "";
          string div9 = "";
          int price = 0;
          string div = "";
          int rating = 0;
          int Rating_count = 0;
          int rate = 0;
          int product_id = 0;
          string imagerate = "";
          string div8 = "";
          int newprice = 0;
          int discount = 0;
          int count = 0;
          for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
          {
            rating = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["rating"]);
            Rating_count = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["rateing_count"]);
            rate = ratestar(rating, Rating_count);
            imagerate = imagesetrating(rate);
            img = "Admin/Admin/Image/Device/" + Convert.ToString(dt.Rows[i]["images"]);
            productname = Convert.ToString(dt.Rows[i]["name"]);
            price = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["price"]);
            discount = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["discount"]);
            newprice = price - ((discount * price) / 100);
            string pr = string.Format("{0:N0}", newprice);
            product_id = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["product_id"]);
            count = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["countdevice"]);
            if (count > 0)
            {
              div9 = "<div class='product-price'><p style='display:inline;color:#c21111'> &nbsp;&nbsp; تومان&nbsp;&nbsp;</p><span class='product-price-new'>" + pr + "</span></div>";
            }
            else
            {
              div9 = "<div class='product-price'><p style='display:inline;color:#c21111'> &nbsp;&nbsp; ناموجود&nbsp;&nbsp;</p></div>";
            }
            div8 = "<div class='product-rating'><img src=" + imagerate + "></div>";
            div7 = "<div class='product-name'><span>" + productname + "</span></div>";
            div6 = @"<div class='product-buttons-wrap'>
          <a class='button icon-cart' onclick=AddToCart(" + product_id + @")>افزودن به سبد خرید</a><br>
          <a class='compare-link' href=product.aspx?id=" + product_id + @">بررسی</a>
          <a class='compare-link' href='shoppingbasket.aspx'>لیست انتخاب</a>
              </div>";
            div5 = "<div class='product-buttons-body'>" + div6 + "</div>";
            div4 = "<div class='product-buttons'>" + div5 + "</div>";
            div3 = "<div class='relative'>" + div4 + div7 + "</div>";
            div2 = "<div class='product-image'><img src=" + img + "></div>";
            div1 = "<div class='block-product-grid'>" + div2 + div3 + div8 + div9 + " </div>";
            div += "<div class='block grid3 block-product-grid-parent'>" + div1 + " </div>";

          }
          specialpoduct.InnerHtml = div;

          PopulatePager(countecord, Convert.ToInt32(ViewState["pageindex"]));
          if (!this.IsPostBack)
          {

            // دادن مقدار شروع
            hfStart.Value = Convert.ToString(ViewState["Min"]);

            // دادن مقدار انتها
            hfEnd.Value = Convert.ToString(ViewState["Max"]);

            //نمایش دادن مقدار ابتدا و انتها

            lblsliderminvalue.Text = string.Format("{0:N0}", start);
            lblSliderValue.Text = string.Format("{0:N0}", end);
          }
        }
      }
    }

  }

 

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 10:02
ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 10:30

کد ها رو دیدم

مشکل خاصی توش نبود

باید پروژه رو چک کنید

بهتره Elmah رو روی پروژه نصب کنید تا اطلاعات دقیقتری از خطا دریافت کنید

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 10:51

با سپاس فراوان از راهنماییتون ، من اطلاعاتی راجع به elmah ندارم ، امکانش هست یک لینک معرفی کنید..ممنون

ﺳﻪ شنبه, 29 دی 1394 11:08
کسانی که از این پست تشکر کرده اند : salehi_so,

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید