مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

آنگولار

دوشنبه, 05 بهمن 1394 01:49

آنگولار

ممنون میشم بگیذ ایراد کجاس...

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="todo.aspx.cs" Inherits="todo" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
  <script src="Scripts/angular.js"></script>

</head>
<body ng-app="" ng-controller="ToDolist">
  <form id="form1" runat="server">
    <div class="page-header">
      <h1>{{todo.Done}} to do list</h1>
    </div>
    <div class="panel">
      <div class="input-group">
        <input class="form-control" />
        <span class="input-group-btn">
          <button class="btn btn-default">click</button>
        </span>
      </div>
      <table class="table">
        <thead>
          <tr>
            <th>Description</th>
            <th>Done</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr ng-repeat="item in todoapp">
            <td>{{item.Description}}</td>
          
            <td>{{item.Done}}</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </form>
  <script src="Scripts/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script src="Scripts/bootstrap.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var todoapp = angular.module("ToDoapp", []);
    todoapp.controller("ToDoCtrl", function ($scope) {
      $scope.todoapp = [
 { Description: "AngularJs", Done: "The best framework for sync project, teach by Esmaeil Sheidaei" },
 { Description: "SignalR", Done: "A framework for sync project with repository, teach by Esmaeil Sheidaei" },
 { Description: "Knouckout", Done: "The knouckout is a framework for binding elements, teach by Esmaeil Sheidaei" }
      ]


    });
  </script>
</body>
</html>

 

دوشنبه, 05 بهمن 1394 08:45

مشکل کجاست ؟

کد فوق چه مشکلی داره ؟

دوشنبه, 05 بهمن 1394 09:06

موارد موجود در کنترلر رو نشون نمیده

دوشنبه, 05 بهمن 1394 13:12

مقدار ng-app  رو خالی کردی باید به صورت زیر قرار بدی

 <body ng-app="ToDoapp" ng-controller="ToDolist">

همچنین بهتره تمام اسکریپت ها رو در انتهای صفحه قبل از تگ body قرار بدی 

ارسال پاسخ برای این تاپیک