مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ثبت عکس خبر

دوشنبه, 05 بهمن 1394 22:22

ثبت عکس خبر

با سلام ...

این کد رو ببینید

 string imageName = "No-Image.png";
      if (fuImage.HasFiles)
      {
        imageName = fuImage.FileName;
        fuImage.SaveAs(Server.MapPath("/Images/Image/" + imageName));
        ImageResizer img = new ImageResizer();
        img.MaxY = 280;
        img.MaxX = 280;
        img.Resize(Server.MapPath("/Images/Image/" + imageName),
          Server.MapPath("/Images/Thmb/" + imageName));
      }

حالا اگر کاربر برای خبرش تصویری رو انتخاب نکرد میخوام برای پیشفرض همیشه یه عکس رو بجاش قرار بده! از دوستان اگه عکس این کد رو برام اصلاح کنه با اون شرطی که گفتم ممنون میشم.کدهاکبصورت linq to entites باشه

دوشنبه, 05 بهمن 1394 23:01

خوب این مشکلش جیه؟

دوشنبه, 05 بهمن 1394 23:52

این کد مشکلی نداره فقط تصویری رو میذاره که کاربر انتخاب میکنه! حالا من در ادامه این کد ..کدی رو میخوام که اگر کاربر تصویری برای خبرش انتخاب نکرد بیاد بعنوان پیشفرض یه عکسی رو به خبرش اضافه کنه و اون رو بذاره بعنوان تصویر خبر!

ﺳﻪ شنبه, 06 بهمن 1394 08:43

کد شما درسته

اول نام تصویر پیشفرض رو قرار میده و اگر تصویری انتخاب کرده بود تغییرش میده

کد مشکلی نداره

ﺳﻪ شنبه, 06 بهمن 1394 17:12

سلام آقای مدائنی خوبین ..ببینید تو این خط کد تصویر پیشفرض رو میذاره ولی من میخوام بهش بگم که من یه تصویری دارم با نام بالفرض pic.jpg که اگه خبر تصویر نداشت این تصویری که من براش تعریف کردم رو بذاره! حالا من مشکلم اینجاست که این خط کد رو چه جور تغییر بدم که بیاد واسه من تصویر pic.jpg رو از محل اون فایل پیدا کنه واونو بعنوان خبر پیشفرض قرار بده! این کد رو واسم تغییر بده مهندس.

string imageName = "No-Image.png";

مثلا این تصویر رو بذاره

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 09:45
string imageName = "pic.jpg";

 

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 15:11

مهندس اینجوری که نمیتونه مسیر فایل رو پیدا کنه!نباید براش مسیر رو تعریف کنیم و بعد بگیم اگه تصویر خبر انتخاب نشد بیا به این مسیر و این عکس رو بعنوان پیشفرض قرار بده؟؟؟

این کد ثبت خبرم:

 protected void btnAddNews_OnClick(object sender, EventArgs e)
    {
      int user = Convert.ToInt32(Page.User.Identity.Name);
      string imageName = "No-Image.png";
      if (fuImage.HasFiles)
      {
         imageName = fuImage.FileName;
        fuImage.SaveAs(Server.MapPath("/Images/Image/" + imageName));
        ImageResizer img = new ImageResizer();
        img.MaxY = 280;
        img.MaxX = 280;
        img.Resize(Server.MapPath("/Images/Image/" + imageName),
          Server.MapPath("/Images/Thmb/" + imageName));
      }
      
      tbl_News news = new tbl_News()
      {

        UserID = user,
        NewsTitle = txtTitleNews.Text,
        Date = DateTime.Now,
        Note = txtNote.Text,
        GroupID = int.Parse(ddlGroup.SelectedValue),
        SubGroupID = int.Parse(ddlSubGroup.SelectedValue),
        Image = imageName,
      };
      db.tbl_News.Add(news);
      db.SaveChanges();

      var tagtitle = txttag.Text.Trim().Split('-');
      foreach (var t in tagtitle)
      {
        tbl_Tags tag = new tbl_Tags()
        {
          NewsID = news.NewsID,
          TagTitle = t.Trim(),

        };
        db.tbl_Tags.Add(tag);
        db.SaveChanges();
        Response.Redirect(Request.UrlReferrer.AbsolutePath);
      }
    }

به این 2 تا خبری هم که ثبت کردم نگاه کنید:

من یه بار برای خبر تصویر انتخاب کردم و یه بار هم بدون تصویر خبر ارسال کردم به صفحه..حالا میخوام بجای تصویر خبر پایینی تصویر زیر باشه!

حالا من کدی رو میخوام که این تصویر روکه بصورت پشیفرض میخوام قرار بگیره رو بخونه!

اون کدهای بالا چوری این فایل 1.jpg رو بخونه و بصورت تصویر پیشفرض قرار بده! نمیدونم منظورمو تونستم بفهمونم یا نه!

 

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 15:50

مسیر رو در موقع نمایش بهش اضافه میکنیم

مثلا

src=/images/@imagename

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 16:04

عکس خبر رو به اینصورت از مسیرش میخونه حالا چه طوری تغییرش بدم که اگه خبر تصویر نداشت پیشفرض رو  بخونه

'<%#"/Images/Image/"+Eval("Image") %>'

 

ارسال پاسخ برای این تاپیک