مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

پارامتر اضافی همراه با HttpPostedFileBase

دوشنبه, 16 فروردین 1395 10:02

پارامتر اضافی همراه با HttpPostedFileBase

public ActionResult UplodMultiple(string id_letter)
    {
      if (Request.IsAjaxRequest())
      {
        uploadsingleViewModel p = new uploadsingleViewModel();
        p.id_letter = id_letter;
    
        return PartialView("_UplodMultiple",model:p);
      }
      else
      {
        return new HttpNotFoundResult();
      }
    }
 

//-------------------_UplodMultiple---------------

@model uploadsingleViewModel
<div id="Container">
  <fieldset>
    <legend>Upload:</legend>
     
    <div id="FormContent">
      <form id="FormMultipleUpload" enctype="multipart/form-data" method="post">
        <span class="btn btn-success fileinput-button">
          <i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>
          <span>Add files...</span>
          <input type="file" name="UploadedFiles" id="UploadedFiles" multiple />
        </span>
        <button class="btn btn-primary start" type="button" id="Submit_btn">
          <i class="glyphicon glyphicon-upload"></i>
          <span>Start upload</span>
        </button>
        <button class="btn btn-warning cancel" type="button" id="Cancel_btn">
          <i class="glyphicon glyphicon-ban-circle"></i>
          <span>close</span>
           
        </button>
        @Html.TextBoxFor(m => m.id_letter)
        <div id="drop_zone" class="drop_zone">Drop images here</div>
      </form>
      <div class="progress CustomProgress">
        <div id="FileProgress" class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 0%;">
          <span></span>
        </div>
      </div>
      <div id="Files">
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</div>

 

[HttpPost]
    public JsonResult UplodMultiple(HttpPostedFileBase[] uploadedFiles,string id_letter)
    {
 
 
 
 
 
{

سلام دوستان من برای اپلود چند فایل از کدهای بالا استفاده کرده ام ولی HttpPostedFileBase[] uploadedFiles مقدار دهی می شود ولی id_letter مقدار null میگیرد ولی در روش SingleFileUploder مشکل ندارم

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید