مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

آپلود با استفاده از angular & webapi

چهارشنبه, 18 فروردین 1395 14:12

آپلود با استفاده از angular & webapi

از دوستان کسی میدونه

با استفاده از angularjs and web api  نحوه آپلود چجوری هست هم کلاینت و هم سرور؟ یعنی هم اطلاعات فرم ارسال بشه هم عکسها ارسال بشن.

(در ضمن مقاله هایی که در این سایت هست آپلود به کنترلر هست نه webapi، که جواب سوال من نیست)

جمعه, 31 شهریور 1396 18:44
شنبه, 27 مرداد 1397 20:18

من یه فایل جیسون دارم و از طریق سرویسی که نوشتم میخوام اطلاعات این فایل رو از جای دیگه بگیرم ولی وقتی اجرا میکنم برنامه رو فقط چند دیتای اولیه سط

{
 "okundu" : "okunmadi",
 "degisti" : "",
 "successful" : true,
 "messageCode" : null,
 "messageText" : null,
 "total" : null,
 "data" : {
  "okundu" : "okunmadi",
  "degisti" : "",
  "menuId" : null,
  "ustMenuId" : null,
  "projeFormId" : null,
  "menuSira" : null,
  "menuKod" : null,
  "menuAd" : "I-DEAL Menü",
  "menuSimge" : null,
  "menudeTiklan" : null,
  "menuFavori" : null,
  "isLeaf" : null,
  "leaf" : null,
  "versionId" : null,
  "icon" : null,
  "altMenuListe" : [ {
   "okundu" : "okunmadi",
   "degisti" : "",
   "menuId" : 2,
   "ustMenuId" : 0,
   "projeFormId" : null,
   "menuSira" : 11,
   "menuKod" : null,
   "menuAd" : "Sistem Yönetimi",
   "menuSimge" : "fa-cogs",
   "menudeTiklan" : false,
   "menuFavori" : false,
   "isLeaf" : false,
   "leaf" : 0,
   "versionId" : 49,
   "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/klasor.jpg",
   "altMenuListe" : [ {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 15,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 1,
    "menuSira" : 1,
    "menuKod" : "sistem.bilgisayar.BilgisayarView",
    "menuAd" : "Bilgisayar Kayıtları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 38,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 55,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 36,
    "menuSira" : 2,
    "menuKod" : "sistem.guncelle.SistemGuncelleForm",
    "menuAd" : "Sistem Güncelle",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 41,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 209,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 147,
    "menuSira" : 3,
    "menuKod" : "sistem.yonetim.ProjeAyarlari",
    "menuAd" : "Proje Parametre Ayarları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 43,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 33,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 3,
    "menuSira" : 4,
    "menuKod" : "sistem.bolge.BolgeView",
    "menuAd" : "Bölge Tanımları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 46,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 43,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 26,
    "menuSira" : 5,
    "menuKod" : "sistem.menukayit.MenuKayitTree",
    "menuAd" : "Ağaç Menu Düzenleme",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 46,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 51,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 32,
    "menuSira" : 6,
    "menuKod" : "sistem.kullaniciyetki.KullaniciYetkiView",
    "menuAd" : "Kullanıcı Yetki Tanımları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 45,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 59,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 38,
    "menuSira" : 7,
    "menuKod" : "sistem.menukayit.MenuKayitView",
    "menuAd" : "Sistem Form Tanımları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 43,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }, {
    "okundu" : "okunmadi",
    "degisti" : "",
    "menuId" : 862,
    "ustMenuId" : 2,
    "projeFormId" : 56,
    "menuSira" : 8,
    "menuKod" : "stok.stokRecete.StokReceteView",
    "menuAd" : "Stok Reçete Tanımları",
    "menuSimge" : null,
    "menudeTiklan" : true,
    "menuFavori" : false,
    "isLeaf" : true,
    "leaf" : 1,
    "versionId" : 39,
    "icon" : "http://192.168.12.10:8088/dealResources/images/simge/16x16/form.jpg",
    "altMenuListe" : [ ]
   }
}]
}]
}

ر جیسون میاد بقیه رو نمیتونه بگیره در ضمیمه براتون ارسال کردم برنامه اینم فایل جیسونه 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید