مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

جواب فوری

پنج شنبه, 19 فروردین 1395 21:45

جواب فوری

من برای اپلود دارم telerik:RadAsyncUpload استفاده میکنم اما هنگامی که چندتا عکس انتخاب میکنم فقط اولی اپلود میشه اونم نام عکس پاک میشه یعنی عکس بدون نام ذخیره میشه

کذهای html


 <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>
    <telerik:RadAsyncUpload runat="server" OnFileUploaded="RadAsyncUpload2_FileUploaded" ID="RadAsyncUpload2"
       CssClass="author chex" 
       InputSize="24" TemporaryFolder=""
      MultipleFileSelection="Automatic" Width="230" Font-Names="BYekan" Font-Size="Small">
      <Localization Cancel="انصراف" Remove="حذف" Select="انتخاب" />
    </telerik:RadAsyncUpload>

 

 

 

 bool validFile = false;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (validFile)
    {
 

      String path = Server.MapPath("~/Admin/Filer/filemanager/images/webpic/");

      for (int i = 0; i < RadAsyncUpload2.UploadedFiles.Count; i++)
      {
        
        string Extension = RadAsyncUpload2.UploadedFiles[i].GetExtension();
 
        string s = RadAsyncUpload2.UploadedFiles[i].FileName;
        RadAsyncUpload2.UploadedFiles[i].SaveAs(path + Extension);
      }

 
    }
    else
    {
      //sp_error.InnerText = "حداقل یک فایل عکس را انتخاب نمایید";
      //msg_show_error.Visible = true;
    }
    validFile = false;
  }
  protected void RadAsyncUpload2_FileUploaded(object sender, Telerik.Web.UI.FileUploadedEventArgs e)
  {
    validFile = true;
  }

 

جمعه, 20 فروردین 1395 07:38

لطفا عناوین مناسب برای تاپیک هاتون انتخا کنید

شما فقط Extension تصویر را گرفتید و ذخیره میکنید

 string Extension = RadAsyncUpload2.UploadedFiles[i].GetExtension();

 

باید نام هم بدید مثال زیر

 string Extension ="نام تصویر"+ RadAsyncUpload2.UploadedFiles[i].GetExtension();

 

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید