مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

ارسال اطلاعات فرم به بانک اطلاعاتی از طریق Modal موجود در bootstrap

پنج شنبه, 16 اردیبهشت 1395 16:20

ارسال اطلاعات فرم به بانک اطلاعاتی از طریق Modal موجود در bootstrap

با سلام

من می خواستم اطلاعات فرم خود را  از طریق یک مودال که بوسیله بوت استراپ ساخته ام در ویژوال استدیو ارسال کنم مودال را فعال می کنم و فرم خود را هم می سازم ولی کد ارسال را که برای فرمهای معمولی و عادی می نویسم ارسال به بانک انجام نمی شود یعنی فقط Id ثبت می شود ولی محتویات تکس باکس ها ارسال نمی شوند لطفا اگه مقدور است با یک مثال بسیار ساده که برای من مبتدی قابل فهم باشد این مطلب را به من آموزش بدهید.

 با تشکر

جمعه, 17 اردیبهشت 1395 07:36

کدهاتون رو قرار بدید تا مشکل را پیدا کنیم

جمعه, 17 اردیبهشت 1395 09:05
آقای مدائنی این کد های ارسال به بانکمه 
DateTime f = new DateTime();
f = DateTime.Now;
string date;
PersianCalendar pdate = new PersianCalendar();
date = pdate.GetYear(f) + "/" + pdate.GetMonth(f) + "/" + pdate.GetDayOfMonth(f);
DataTable dt = new DataTable();
string strconstring;
strconstring = ConfigurationSettings.AppSettings["constring"];
SqlConnection con = new SqlConnection(strconstring);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = new SqlCommand();
da.SelectCommand.Connection = con;
da.SelectCommand.CommandText = ("insert FAQ (Name,Companyname,Email,Subject,Question,Date) values (" + "N'" + TextBox4.Text + "',N'" + TextBox5.Text + "',N'" + TextBox6.Text + "',N'" + TextBox7.Text + "',N'" + TextBox8.Text + "','" + date + "')");
con.Open();
da.Fill(dt);
Success.Visible = true;
TextBox4.Text = "";
TextBox5.Text = "";
TextBox6.Text = "";
TextBox7.Text = "";
TextBox8.Text = "";

 

 

و اینهم کد های Html  که برای ساخت مودال استفاده کرده ام:

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="root.master.cs" Inherits="Norsedaqatpart.root" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <meta name="description" content="#" />
    <meta name="author" content="#" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>صفحه اصلی</title>
  <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server">
  </asp:ContentPlaceHolder>
        <!-- favicon -->
    <link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.png" />
    <link href="images/favicon.ico" rel="shortcut icon">
       <!-- stylesheets -->
    <link href="Css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="Css/normalize.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="Css/hover.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="Css/demo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="Css/sky-mega-menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="dist/css/bootstrap-rtl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="dist/css/bootstrap-theme-rtl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine1/style.css" />
	  <link href="Font-Awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
	<script type="text/javascript" src="engine1/jquery.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="dist/js/bootstrap-rtl.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="dist/js/bootstrap-rtl.min.js"></script>
       <script type="text/javascript" src="dist/js/modal.js"></script>

         <style type="text/css">
    .style1
    {
      width: 100%;
    }
  </style>
         </head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModal1Label" aria-hidden="true">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
    <h4 class="modal-title textdate1" id="myModal1Label">  &nbsp;<span class="fa-stack fa-lg">
 <i class="fa fa-circle fa-stack-2x" style="color: #fe5002"></i>
 <i class="fa fa-question fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>ارسال سوالات شما</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
  <div class="alert alert-success textdate1" align="right" dir="rtl" style="width: 80%; margin-right: auto; margin-left: auto; margin-top: 5px;" id="Success" runat="server">

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>

 <strong class="textdate1" dir="rtl" style="text-align: right">ارسال موفق !</strong> اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد.

</div>
<table class="style1">
    <tr>
      <td width="30%" class="textdate1">
        نام و نام خانوادگی:</td>
      <td width="70%">
        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" CssClass="form-control merg textdate23"></asp:TextBox>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="30%" class="textdate1">
        نام شرکت :</td>
      <td width="70%">
        <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" CssClass="form-control merg textdate23"></asp:TextBox>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="30%" class="textdate1">
        ایمیل آدرس :</td>
      <td width="70%">
        <asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server" CssClass="form-control merg textdate23"></asp:TextBox>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="30%" class="textdate1">
        موضوع :</td>
      <td width="70%">
        <asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server" CssClass="form-control merg textdate23"></asp:TextBox>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="30%" class="textdate1">
        متن کلی:</td>
      <td width="70%">
        <asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server" CssClass="form-control merg textdate23" 
          Height="150px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
      </td>
    </tr>
  </table>
   </div>
   <div class="modal-footer">
<center>
  <asp:LinkButton ID="LinkButton3" runat="server" 
    CssClass="btn btn-primary textdate1" onclick="LinkButton3_Click">ثبت و ارسال &nbsp;<i class="fa fa-save"></i></asp:LinkButton></center>
   </div>
  </div>
 </div>
</div> 
</li>
  </form>
          <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="dist/js/bootstrap-rtl.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $("[data-toggle='tooltip']").tooltip('hide');

      $("[data-toggle='popover']").popover('hide');
    });
	</script>
</body>
</html>

فقط خواهشا و خواهشا کدهای  بالا را برای کمک به من تغیر دهید و با این مثال مشکل من را مثل همیشه حل کنید 

با تشکر فراوان

شنبه, 18 اردیبهشت 1395 09:45

نحوه Insert کردن اطلاعات اشتباه است ، در زیر یک نمونه ساده توضیح داده شده است :

SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["constring"].ConnectionString);
      connection.Open();
      string insert = "insert into Tbl_Users (name,family) values (@name,@family)";
      SqlCommand command = new SqlCommand(insert, connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
      command.Parameters.AddWithValue("@family", txtFamily.Text);
      int m = command.ExecuteNonQuery();
      if (m != 0)
      {
        Response.Write("<script>alert('اطلاعات با موفقیت درج شد')</script>");
      }
      else
      {
        Response.Write("<script>alert('اطلاعات با موفقیت درج شد')</script>");
      }
      connection.Close();

مقاله هایی که در ادامه آمده است را مطالعه کنید :

پیاده سازی CRUD درGridView با استفاده از ASP.Net jQuery AJAX

عملیات CRUD (ایجاد خواندن ویرایش حذف) با استفاده از List View در Asp.net

انجام عملیات CRUD در ASP.Net

شنبه, 18 اردیبهشت 1395 17:44

آقای باقرزاده عزیز ممنون از لطف شما من با همین نوع کد هم ارسال را انجام می دهم ولی از لطف شما خوشحال شدم که روش جدید و بهتر و ساده تری را به من آموزش دادید اما مشکل من عدم ارسال از طریق Modal می باشد که عملیات ارسال در مودال انجام نمی شود با کد Insert لطفا روش ارسال را با مودال به من آموزش بدهید ممنون می شوم واقعا نیاز دارم که این مشکل من حل شود .

تشکر از الطاف شما منتظر لطف و آموزش شما هستم

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 16:08

سلام لطفا به من کمک کنید واقعا مشکل دارم

دوشنبه, 20 اردیبهشت 1395 16:33
ﺳﻪ شنبه, 21 اردیبهشت 1395 01:43

آقای مهندس اولی واسه MVC می باشد آیا قسمت های جاوا را می توان در ASP.Net استفاده کرد?

2- آیا این قسمت کد برای همه چه Post  و چه Get مناسب است؟

  <script type="text/javascript">
    function getConfirmation(sender, title, message) {
      $("#spnTitle").text(title);
      $("#spnMsg").text(message);
      $('#modalPopUp').modal('show');
      $('#btnConfirm').attr('onclick', "$('#modalPopUp').modal('hide');setTimeout(function(){" + $(sender).prop('href') + "}, 50);");
      return false;
    }
  </script>

 

مثلا در Post  عبارت getConfirmation را تبدیل به postConfirmatio کنیم کد ارسال را که می نویسم عمل ارسال انجام  می شود؟

ممنون از توجهتون

 

چهارشنبه, 14 مهر 1395 20:10

سلام مجددا خدمتتون 

ببخشید می خواستم فرمی شکل فرم شما ایجاد کنم که هروقت کلید ثبت نام را می زنم اطلاعات به بانک منتقل بشن .البته خواهش می کنم کلیه اطلاعات و ضمیه های کاری را اگه ممکنه لطف کنید و برای من بذارید.

ممنونم

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید