مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

چطور یک سلول از یک رکورد fixed و scrollable بشه؟

ﺳﻪ شنبه, 26 بهمن 1395 08:11

چطور یک سلول از یک رکورد fixed و scrollable بشه؟

سلام من میخوام بعضی از سلولهام(td) اسکرول و فیکس شه .طبق کدی که میفرستم باید چی بنویسم.

<table>
  <thead>
    <tr>
      <td>فهرست</td>
      <td>شروع</td>
      <td>پایان</td>
      <td>میزان پیشرفت</td>
    </tr>
    
  </thead>
  <tbody>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-0"><span class="collapse"></span>A</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-0"><span class="collapse"></span>B</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-1"><span class="collapse"></span>B-B</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-2"><span class="collapse"></span>B-B-B</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-2"><span class="collapse"></span><span>B-B-W-1</span></td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>  
    <tr class="">
      <td class="pad-level-2"><span class="collapse"></span>B-B-W-2</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-1"><span class="collapse"></span>B-C</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
    <tr class="">
      <td class="pad-level-0"><span class="collapse"></span>C</td>
      <td>1395</td>
      <td>1400</td>
      <td>25% </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
table {
  width: 100%;
}

  table th {
    background-color: #007acc !important;
    color: white;
    border-radius: 0;
    user-select: none;
    padding: 7px;
  }
table, th, td {
  border: 1px solid #eaeaea;
  border-collapse: collapse;
  border-radius: 4px;
  text-align: right;
  user-select: none;
  padding: 7px;
}


th, td {
  padding: 5px;
  text-align: right;
  user-select: none;
  cursor: pointer;
}


body {
  direction: rtl !important;
}

.pad-level-0 {
  padding-right: 5px;
}

.pad-level-1 {
  padding-right: 25px;
}

.pad-level-2 {
  padding-right: 45px;
}

.pad-level-3 {
  padding-right: 65px;
}

.pad-level-4 {
  padding-right: 85px;
}

.pad-level-5 {
  padding-right: 105px;
}

.pad-level-6 {
  padding-right: 125px;
}

.pad-level-7 {
  padding-right: 145px;
}

.pad-level-8 {
  padding-right: 165px;
}

.pad-level-9 {
  padding-right: 185px;
}

.pad-level-10 {
  padding-right: 205px;
}


.collapse:before {
  cursor: pointer;
  content: url('../image/left-arrow.png');
  position: relative;
  top: 7px;
  color: #fff;
}

.expand:before {
  cursor: pointer;
  content: url('../image/sort-down.png');
  position: relative;
  top: 7px;
  color: #fff;
}

td div {
  height: 100px;
  width: 40px;
  word-wrap: break-word;
  overflow-y: scroll;
  overflow-x: hidden;
}

ﺳﻪ شنبه, 26 بهمن 1395 09:46

منظورتون رو متوجه نشدم

با مثال توضیح دهید

ارسال پاسخ برای این تاپیک