مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

rturnurl تو صفحه لاگین من کار نمیکند

شنبه, 25 شهریور 1396 16:40

rturnurl تو صفحه لاگین من کار نمیکند

ببخشید، من یک پورتال دارم که بعد تایم خاصی خود به خود logout میشود اما بعد از لاگین مجدد من وارد صفحه دیفالت میرود و کل دیتا های ورودی ام میپرد و با توجه به سرچ هایی که کردم از returnUrl استفاده کردم اما اصلا کار نمیکند کدم را به پیوست ارسال مینمایم

شنبه, 25 شهریور 1396 16:43

متن سوال خود را اصلاح و واضح تر توضیح بدید.

شنبه, 25 شهریور 1396 17:15

چگونه صفحه جاری را پیدا میکنید تا بعد از لاگین هدایت کنید ؟

کد را از طریق ادیتور قرار دهید

یکشنبه, 26 شهریور 1396 08:23
System.Web.HttpContext.Current.Request.UrlReferrer;
اما مشکلش اینه که تو هر صفحه ای باشم آدرس روت پیج میده 
مثلا تو هرصفحه ای http://localhost:15940/ نشان میده از هر صفحه ای بیاد همه راه حل های اینترنتم رفتم
یکشنبه, 26 شهریور 1396 09:10
تنظیمات global.asax یا webconfig قسمت appstart شاید اونجا پیش فرض تعریف شده که مسیر شما را قبول نمیکند
یکشنبه, 26 شهریور 1396 09:14

صلا appstart ندارم توی سولوشن

        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
        {
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

            routes.MapRoute(
                name: "Default",
                url: "{controller}/{action}/{id}",
                defaults: new { controller = "Account", action = "Login", id = UrlParameter.Optional }
            );
        }

این منظورتون؟

یکشنبه, 26 شهریور 1396 09:24

کد لاگین و تنیمات وب کانفیگ را قرار دهید

یکشنبه, 26 شهریور 1396 09:28

using System;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin.Security;
using FACPSP.Models;

namespace FACPSP.Controllers
{
    //[Authorize]
    public class AccountController : Controller
    {
        private FACPSPEntities db = new FACPSPEntities();
        public AccountController()
        {
        }

        public AccountController(ApplicationUserManager userManager, ApplicationSignInManager signInManager )
        {

        }

        [AllowAnonymous]
        public ActionResult Login(string returnUrl)
        {
            if (Request.IsAuthenticated)
            {
                return RedirectToAction("Cartable", "Action");
            }
            else
            {
               ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
            return View(); 
            }
            
        }

        //
        // POST: /Account/Login
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult Login(LoginViewModel model, string returnUrl)
        {
            if (!ModelState.IsValid)
            {
                return View(model);
            }
            var currentUser =
                db.Personnels.FirstOrDefault(p => !p.isDeleted && p.UserName == model.UserName && p.Password == model.Password);
            if (currentUser == null)
            {
                ModelState.AddModelError("", "نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.");
                return View(model);
            }
            UserInformation userinfo = new UserInformation
            {
                UserName = currentUser.UserName,
                AgentId = currentUser.Agent_Id,
                UserId = currentUser.Id
            };
            if (currentUser.Person.IsRealPerson)
            {
                userinfo.Name = currentUser.Person.RealPeople.FirstName;
                userinfo.Family = currentUser.Person.RealPeople.LastName;
                userinfo.NationalCode = currentUser.Person.RealPeople.NationalCode;
            }
            else
            {
                userinfo.Name = currentUser.Person.LegalPeople.Title;
                userinfo.Family = "";
                userinfo.NationalCode = currentUser.Person.LegalPeople.NationalCode;
            }
            userinfo.CanSeeTerminalStateIds = currentUser.Role.RoleStates.Select(rs => rs.State_Id).ToList();
            userinfo.CanUpdateTerminalStateIds = currentUser.Role.RoleStates.Where(rs=>rs.CanUpdate).Select(rs => rs.State_Id).ToList();
            var x = Request.UrlReferrer.ToString();
            Session.Add("UserInformation", userinfo);
            return RedirectToAction("MyNextAction",
      new { r = Request.Url.ToString() });

        }
        public ActionResult MyNextAction()
        {
            return Redirect(Request.QueryString["r"]);
        }

        [AllowAnonymous]
        public ActionResult LogOff()
        {
            return RedirectToAction("Login", "Account");
        }
    }
}

webConfiq

<?xml version="1.0"?>
<!--
  For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301880
  -->
<configuration>
  <configSections>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <!--<add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-FACPSP-20160827055928.mdf;Initial Catalog=aspnet-FACPSP-20160827055928;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />-->
    <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=DAIS3D-LAPTOP\MSSQL14;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=Password;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
    <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=3860350293;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
    <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=3860350293;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
    <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=shahsavand;password=Loyalty1396;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
    <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=shahsavand;password=Loyalty1396;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
    <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=172.16.20.5;initial catalog=FACPSP-DEV;persist security info=True;user id=sa;password=bsa;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient"/>
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
    <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
    <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
    <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
  </appSettings>
  <system.web>
    <authentication mode="None"/>
    <!--<compilation debug="true" targetFramework="4.6.1" />-->
    <httpRuntime targetFramework="4.6.1" maxRequestLength="32768000"/>
    <httpModules>
      <add name="ApplicationInsightsWebTracking" type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web"/>
    </httpModules>
    <compilation debug="true"/>
  </system.web>
  <system.webServer>
    <modules>
      <remove name="FormsAuthentication"/>
      <remove name="ApplicationInsightsWebTracking"/>
      <add name="ApplicationInsightsWebTracking" type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" preCondition="managedHandler"/>
    </modules>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
  </system.webServer>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0"/>
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
        <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
      </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <entityFramework>
    <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
      <parameters>
        <parameter value="mssqllocaldb"/>
      </parameters>
    </defaultConnectionFactory>
    <providers>
      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"/>
    </providers>
  </entityFramework>
  <system.codedom>
    <compilers>
      <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/>
      <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/>
    </compilers>
  </system.codedom>
</configuration>

یکشنبه, 26 شهریور 1396 10:27

میشه راهنمایی کنید؟

یکشنبه, 26 شهریور 1396 10:37

کدهاتون را با فرمت کد قرار بدید تا بتوانیم آن را بررسی کنیم.

یکشنبه, 26 شهریور 1396 10:53
using System;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Security;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin.Security;
using FACPSP.Models;

namespace FACPSP.Controllers
{
  //[Authorize]
  public class AccountController : Controller
  {
    private FACPSPEntities db = new FACPSPEntities();
    [AllowAnonymous]
    public ActionResult Login(string returnUrl)
    {
      //So that the user can be referred back to where they were when they click logon
      if (string.IsNullOrEmpty(returnUrl) && Request.UrlReferrer != null)
        returnUrl = Server.UrlEncode(Request.UrlReferrer.PathAndQuery);

      if (Url.IsLocalUrl(returnUrl) && !string.IsNullOrEmpty(returnUrl))
      {
        ViewBag.ReturnURL = returnUrl;
      }
      ViewBag.ReturnURL = returnUrl;
      return View();

    }

    //
    // POST: /Account/Login
    [HttpPost]
    [AllowAnonymous]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Login(LoginViewModel model, string returnUrl)
    {
      string decodedUrl = "";
      if (!string.IsNullOrEmpty(returnUrl))
        decodedUrl = Server.UrlDecode(returnUrl);
      if (!ModelState.IsValid)
      {
        return View(model);
      }
      var currentUser =
        db.Personnels.FirstOrDefault(p => !p.isDeleted && p.UserName == model.UserName && p.Password == model.Password);
      if (currentUser == null)
      {
        ModelState.AddModelError("", "نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.");
        return View(model);
      }
      UserInformation userinfo = new UserInformation
      {
        UserName = currentUser.UserName,
        AgentId = currentUser.Agent_Id,
        UserId = currentUser.Id
      };
      if (currentUser.Person.IsRealPerson)
      {
        userinfo.Name = currentUser.Person.RealPeople.FirstName;
        userinfo.Family = currentUser.Person.RealPeople.LastName;
        userinfo.NationalCode = currentUser.Person.RealPeople.NationalCode;
      }
      else
      {
        userinfo.Name = currentUser.Person.LegalPeople.Title;
        userinfo.Family = "";
        userinfo.NationalCode = currentUser.Person.LegalPeople.NationalCode;
      }
      userinfo.CanSeeTerminalStateIds = currentUser.Role.RoleStates.Select(rs => rs.State_Id).ToList();
      userinfo.CanUpdateTerminalStateIds = currentUser.Role.RoleStates.Where(rs=>rs.CanUpdate).Select(rs => rs.State_Id).ToList();
      if (Url.IsLocalUrl(decodedUrl))
      {
        return Redirect(decodedUrl);
      }
      else
      {
        return RedirectToAction("Index", "Home");
      }

    }


    [AllowAnonymous]
    public ActionResult LogOff()
    {
      FormsAuthentication.SignOut();
      return Redirect("/");
    }
  }
}

و فایل وب کانفیگ برنامه

<?xml version="1.0"?>
<!--
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301880
 -->
<configuration>
 <configSections>
  <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
  <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false"/>
 </configSections>
 <connectionStrings>
  <!--<add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-FACPSP-20160827055928.mdf;Initial Catalog=aspnet-FACPSP-20160827055928;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />-->
  <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=DAIS3D-LAPTOP\MSSQL14;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=Password;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
  <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=3860350293;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
  <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=sa;password=3860350293;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
  <!--<add name="FACPSPDB" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=shahsavand;password=Loyalty1396;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
  <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=FACPSP;user id=shahsavand;password=Loyalty1396;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />-->
  <add name="FACPSPEntities" connectionString="metadata=res://*/FACPSPDB.csdl|res://*/FACPSPDB.ssdl|res://*/FACPSPDB.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=172.16.20.5;initial catalog=FACPSP-DEV;persist security info=True;user id=sa;password=bsa;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient"/>
 </connectionStrings>
 <appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
  <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
 </appSettings>
 <system.web>
  <authentication mode="None"/>
  <sessionState mode="InProc" timeout="15" />
  <!--<compilation debug="true" targetFramework="4.6.1" />-->
  <httpRuntime targetFramework="4.6.1" maxRequestLength="32768000"/>
  <httpModules>
   <add name="ApplicationInsightsWebTracking" type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web"/>
  </httpModules>
  <compilation debug="true"/>
 </system.web>
 <system.webServer>
  <modules>
   <remove name="FormsAuthentication"/>
   <remove name="ApplicationInsightsWebTracking"/>
   <add name="ApplicationInsightsWebTracking" type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" preCondition="managedHandler"/>
  </modules>
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
 </system.webServer>
 <runtime>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0"/>
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/>
   </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
 </runtime>
 <entityFramework>
  <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
   <parameters>
    <parameter value="mssqllocaldb"/>
   </parameters>
  </defaultConnectionFactory>
  <providers>
   <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"/>
  </providers>
 </entityFramework>
 <system.codedom>
  <compilers>
   <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/>
   <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/>
  </compilers>
 </system.codedom>
</configuration>

یکشنبه, 26 شهریور 1396 11:09

View مربوط به Login را قرار دهید.

یکشنبه, 26 شهریور 1396 11:20

احراز هویت را باید روی Forms بزارید

<authentication mode="None"/>

یکشنبه, 26 شهریور 1396 11:36
@using FACPSP.Models
@model LoginViewModel
@{
  ViewBag.Title = Fa_IR.LogIn;
  Layout = "../Shared/_LoginLayout.cshtml";
}
<div class="container">
  @using (Html.BeginForm("Login", "Account",FormMethod.Post, new { @class = "form-signin" }))
 
  {
    @Html.HiddenFor(c=>c.returnUrl)
    @Html.AntiForgeryToken()
    <h2 class="form-signin-heading">@Fa_IR.ApplicationName</h2>
    @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger dirRtl" })
    <div class="login-wrap">
      @Html.ValidationMessageFor(m => m.UserName, "", new { @class = "text-danger" })
      @Html.TextBoxFor(m => m.UserName, new { @class = "form-control", @placeholder = Fa_IR.UserName, @autofocus = true })
      <br/>
      @Html.ValidationMessageFor(m => m.Password, "", new { @class = "text-danger" })
      @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-control", @placeholder = Fa_IR.Password })
      <button class="btn btn-lg btn-login btn-block" type="submit">@Fa_IR.LogIn</button>
    </div>
  }
</div>@section Scripts {
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")
}

از هر صفحه ای که بخوام لاگین کنم با هر رفرش میره صفحه لاگین از ابتدا

یکشنبه, 26 شهریور 1396 11:40

شما از  ViewBag در View استفاده نکردید کد فرم را به شکل زیر تغییر دهید:

      @using (Html.BeginForm("Login", "Account", new { returnUrl = ViewBag.ReturnURL }, FormMethod.Post, new { @class = "form-signin" }))

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید