مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

Hosted Service در .Net Core

دوشنبه, 29 بهمن 1397 13:36

Hosted Service در .Net Core

سلام 
با استفاده از Ihosted service میخواهم یه کاری رو ،  مثلا هر شب ساعت 11 برای خودم یک ایمیل ارسال بشه 
نمیدونم چه طور براش یه ساعت مشخص تعریف کنم در تایمر یعنی همون 11 

public Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
    {
      _logger.LogInformation("Timed Background Service is starting.");

      _timer = new Timer(DoWork, null, TimeSpan.Zero, TimeSpan.FromDays(1));

      return Task.CompletedTask;
    }

    private void DoWork(object state)
    {
      using (var scope = _scopeFactory.CreateScope())
      {
        //Send Mail
      }
    }

ﺳﻪ شنبه, 30 بهمن 1397 10:54

با سلام

به جای TimeSpan.Zero این کد رو قرار بدین 

 var test4 = (DateTime.Today.AddDays(1).AddHours(23).TimeOfDay.Subtract(DateTime.Now.TimeOfDay)).GetMilisecond();

متد GetMiliSecond ، یک Extension Method هستش به صورت زیر :

public static long GetMilisecond(this TimeSpan time)
    {
      return time.Hours * 60 * 60 * 1000 + time.Minutes * 60 * 1000 + time.Seconds * 1000 + time.Milliseconds;
    }

در نهایت هم به جای TimeSpan.FromDays(1) مقدار 86400000 رو قرار بدین که معادل یک روز بر حسب میلی ثانیه است

ارسال پاسخ برای این تاپیک