مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

دانلود فایل از سرور خارج با سرور داخلی جهت استفاده ترافیک

شنبه, 25 اسفند 1397 08:54

دانلود فایل از سرور خارج با سرور داخلی جهت استفاده ترافیک

سلام دوستان

من دنبال کدی میگشتم که با اجرا اون در سرور مجازی داخلی بشه لینک های خارجی تبدل کرد بدون اینکه فایل به سرور مجازی انتقال پیدا کنه وفقط از پهنا باند استفاده بشه 

من این کد رو پیدا کردم ولی مشکل Resume داره

کسی میتونه کمک کنه    //Create a stream for the file
    Stream stream = null;

      //This controls how many bytes to read at a time and send to the client
      int bytesToRead = 10000;

      // Buffer to read bytes in chunk size specified above
      byte[] buffer = new Byte[bytesToRead];

      // The number of bytes read
      try
      {
        //Create a WebRequest to get the file
        HttpWebRequest fileReq = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("http://dlto.gfx1.ir/Theme/29263/Big-Bold-Corporate-Gfx1.ir.zip");

        //Create a response for this request
        HttpWebResponse fileResp = (HttpWebResponse)fileReq.GetResponse();

        if (fileReq.ContentLength > 0)
          fileResp.ContentLength = fileReq.ContentLength;

        //Get the Stream returned from the response
        stream = fileResp.GetResponseStream();

        // prepare the response to the client. resp is the client Response
        var resp = HttpContext.Current.Response;

        //Indicate the type of data being sent
        resp.ContentType = "application/octet-stream";

        //Name the file 
        resp.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=\"" + "cvcv.zip" + "\"");
        resp.AddHeader("Content-Length", fileResp.ContentLength.ToString());


        int length;
        do
        {
          // Verify that the client is connected.
          if (resp.IsClientConnected)
          {
            // Read data into the buffer.
            length = stream.Read(buffer, 0, bytesToRead);

            // and write it out to the response's output stream
            resp.OutputStream.Write(buffer, 0, length);

            // Flush the data
            resp.Flush();

            //Clear the buffer
            buffer = new Byte[bytesToRead];
          }
          else
          {
            // cancel the download if client has disconnected
            length = -1;
          }
        }

        while (length > 0); //Repeat until no data is read
      }
      finally
      {
        if (stream != null)
        {
          //Close the input stream
          stream.Close();
        }
      }

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید