مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

Claim در ویژال 2019

جمعه, 12 مهر 1398 21:09

Claim در ویژال 2019

سلام به همه
در ویژال 2017 و asp core 2.2 پروژه ای رو انجام دادم و بخش ورود کاربر را با Claim انجام دادم  و مشکلی وجود نداره و کار میکنه به صورت زیر  :

 if (mdl.IsEnable)
          {
            var claims = new List<Claim>()
               {
                new Claim(ClaimTypes.Name,mdl.UserName),
                new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier,mdl.Id.ToString()), 
                new Claim(ClaimTypes.IsPersistent,login.IsRemmember.ToString())
                };

            var identity = new ClaimsIdentity(claims, CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme);
            var pricipal = new ClaimsPrincipal(identity);

            var properties = new AuthenticationProperties()
            {
              IsPersistent = login.IsRemmember
            };

            HttpContext.SignInAsync(pricipal, properties);

            if (Url.IsLocalUrl(returnUrl))
            {
              return Redirect(returnUrl);
            }

            return Redirect("/");

          }
          else
          {
            ViewBag.ErrorMessage = Resource_Fa.UserNotFound;
          }

و در پارشیال لاگین به این صورت

@if (User.Identity.IsAuthenticated)
{
  <a asp-action="Profile" asp-controller="Home"><span id="UserName"> @User.Identity.Name </span></a>
  <a class="Shake" asp-action="LogOff" asp-controller="Account" asp-area=""><span> خروج</span></a>
}
else
{
  <a class="Shake" asp-action="Login" asp-controller="Account"> <span> ورود </span> </a>
  <a class="Shake" asp-action="Register" asp-controller="Account"> <span> ثبت نام </span> </a>
} 

و  مشکل اینجاس  ، بعد ارتقا به نسخه ویژوال 2019 و Asp core 3  همین کد ها رو در پروژه ای جدید نوشتم اجرا میشه ولی زمانی @if (User.Identity.IsAuthenticated) برررسی میکنم همیشه false میده

راهنمایی بفرمایین


ارسال پاسخ برای این تاپیک