مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

عملیات BACKUP و DIFFERENTIAL

جمعه, 17 آبان 1398 01:29

عملیات BACKUP و DIFFERENTIAL

با سلام
من دستوری لازم دارم که هر روز 1 فایل bak از دیتابیس بگیرد و در بازه های 1 ساعت DIFFERENTIAL روی همان فایل bak ثبت کند.

من با دستور

BACKUP DATABASE [test]
TO DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak';

و در بازه های 1 ساعت با دستور

BACKUP DATABASE [test]TO DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak'
WITH DIFFERENTIAL;

انجام میدهد.
 چرا وقتی فایل restor از ویزارد میکنم توی لیست 1 DIFFERENTIAL میبینم و به صورت در هر بازه DIFFERENTIAL باشه نیست.

این عملیات با کد میشه انجام داد

Restore headeronly from disk =  'D:\Db\tst\testDB.bak'Restore filelistonly from disk =  'D:\Db\tst\testDB.bak'
 
 
  
RESTORE DATABASE [test2] FROM DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak' WITH NORECOVERY, 
MOVE 'test' TO 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.FAKHRAVARI\MSSQL\DATA\test2.mdf',
MOVE 'test_log' TO 'D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.FAKHRAVARI\MSSQL\DATA\test2_log.ldf  '
RESTORE DATABASE [test2] FROM DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak' WITH NORECOVERY, FILE = 2
RESTORE DATABASE [test2] FROM DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak' WITH NORECOVERY, FILE = 3
RESTORE DATABASE [test2] FROM DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak' WITH NORECOVERY, FILE = 4
RESTORE DATABASE [test2] FROM DISK = 'D:\Db\tst\testDB.bak' WITH FILE = 5

ارسال پاسخ برای این تاپیک