مرجع تخصصی برنامه نویسان

انجمن تخصصی برنامه نویسان فارسی زبان

کاربر سایت

میثم آژ

عضویت از 1400/07/13

گذاشتن شرط تکراری داشتن کد ملی در دیتابیس sql چه شرطی باید نوشت

 • دوشنبه 19 مهر 1400
 • 09:49
تشکر میکنم
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;


namespace amamrezadb
{
  public partial class frmsaveat : Form
  {
    public frmsaveat()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection con = new SqlConnection("data source=(local);initial catalog=rezaatladb;integrated security=true");
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();


    private void statusStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
    {

    }

    private void frmsaveat_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

        if (pictureBox1.Image == null)
      {
        MessageBox.Show("تصویر انتخاب نشده");
        return;
      }

      con.Open();
      byte[] ar = File.ReadAllBytes(pictureBox1.ImageLocation);

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into tblatl(codemelli,name,lastname,fathername,dateofbirth,id,phonenumber,sex,service,state,city,address,pic)values(@a,@b,@c,@d,@e,@f,@g,@h,@i,@j,@k,@l,@Pic)", con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@a", textBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@b", textBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@c", textBox3.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@d", textBox4.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@e", textBox5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@f", textBox6.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@g", textBox7.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@h", comboBox1.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@i", comboBox2.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@j", comboBox3.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@k", comboBox4.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@l", textBox8.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Pic", SqlDbType.VarBinary).Value = ar;
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      MessageBox.Show("ثبت انجام شد");
    }

پاسخ های این پرسش

تعداد پاسخ ها : 0 پاسخ
در حال حاضر هیچ پاسخی ارسال نشده است
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند میثم آژ

اگر نیاز به یک مشاور در زمینه طراحی سایت ، برنامه نویسی و بازاریابی الکترونیکی دارید

با ما تماس بگیرید تا در این مسیر همراهتان باشیم :)