مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

کوئری استرینگ

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 14:00

کوئری استرینگ

سلام دوستان ..من تو پروژه ام به مشکلی برخوردم..گفتم شاید کسی بتنونه کمکم کنه..

من تو یه صفحه دو تا input  دارم که مقدار این دو تا را با کوئری استرینگ انتقال میدم صفحه ی دیگر به این صورت:

Response.Redirect("ArshivePostsDetails.aspx?_StartDate=" +pcal1.Value + "&_FinishDate="+pcal2.Value);

 

و در صفحه ی مقصد میخوام این دو مقدار توسط یه object گرفته بشوند..

 <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" SelectMethod="SelectArshiveDate" TypeName="libraryBasir.BLL.PostBLL">
    <SelectParameters>
      <asp:QueryStringParameter Name="_StartDate" QueryStringField="_StartDate" Type="String" />
      <asp:QueryStringParameter Name="_FinishDate" QueryStringField="_FinishDate" Type="String" />
    </SelectParameters>
  </asp:ObjectDataSource>

 

 

و کد sql  که وصل هستش به object به این صورتش هستش:

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[sptbDefine_Post_selectPostArshdate](
	@StartDate	nvarchar(50) , @FinishDate nvarchar(50))
AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	SET NOCOUNT ON;

  -- Insert statements for procedure here
	select * from tbDefine_Post where (fldCreatedate >= @StartDate AND fldCreatedate <= @FinishDate) 
	END

و حالا نمیدونم چرا object این مقدار هارو نمیگیره؟؟؟

اگه میشه راه شو بهم بگید..

متشکر.

یکشنبه, 19 اردیبهشت 1395 19:44

چرا سوال منو جواب نمیدید!!!!!!

دوشنبه, 20 اردیبهشت 1395 08:19

کدهاتون به نظر مشکلی ندارند

باید خودتون بررسی کنید ببینید پارامتر ها مشکل ندارند ، آیا ارسال میشند ، به صورتی کدی دریافت کنید و بررسی کنید

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید