• 102 ثبت تشکر
  • 5 دریافت تشکر
  • 1 مقالات ارسالی

FrontEnd , Backend Developer
.Net Developer
Asp .Net Core Developer
فرانت اند :
html
css
js
jquery
bootstrap
بک اند :
C#
VB.Net
Python
Asp.net Core
Asp.net MVC
آشنایی با
Blazor Server app

جهت ارسال پیام به 'حامد حاج حیدری' باید هویت شما شناسایی شده باشد ، میتوانید از طریق گزینه ورود به سایت وارد سایت شوید.