‫Entity Framework و InnerException

‫Entity Framework و InnerException <br/> در Entity Framework بیشتر استثناها تودرتو هستند و ما باید تمام استثناها رو بررسی کنیم تا به پیغام اصلی خطا برسیم. با استفاده از تکه کد زیر به راحتی می‌تونیم استثناها رو پیمایش کنیم و متن خطا را مشخص کنیم.

در Entity Framework  بیشتر استثناها تودرتو هستند و ما باید تمام استثناها رو بررسی کنیم تا به پیغام اصلی خطا برسیم. با استفاده از تکه کد زیر به راحتی می‌تونیم استثناها رو پیمایش کنیم و متن خطا را مشخص کنیم.
        catch (Exception ex)
        {
          StringBuilder errorMsg = new StringBuilder();
          for (Exception current = ex; current != null; current = current.InnerException)
          {
            if (errorMsg.Length > 0)
              errorMsg.Append("\n");

            errorMsg.Append(current.Message.Replace("See the inner exception for details.", string.Empty));
          }
          // log
          errorMsg.ToString();
        }
برای استفاده در قسمت‌های مختلف برنامه یک متد الحاقی مانند زیر تعریف می‌کنیم: 
    public static string ExceptionToString(this Exception ex)
    {
      StringBuilder errorMsg = new StringBuilder();
      for (Exception current = ex; current != null; current = current.InnerException)
      {
        if (errorMsg.Length > 0)
          errorMsg.Append("\n");
        errorMsg.Append(current.Message.
          Replace("See the inner exception for details.", string.Empty));
      }
      return errorMsg.ToString();
    }
catch (Exception ex)
        {
          // log
          ex.ExceptionToString();
        }