دانلود فایل از اینترنت

دانلود فایل از اینترنت <br/> برنامه ایی گه لینک فایل میگیره و در مسیری که تعیین میشود فایل رو دانلود میکند <br/> و درصد کار را نشان میدهد.

دانلود فایل از اینترنت

 

برنامه ایی گه لینک فایل میگیره و در مسیری که تعیین میشود فایل رو دانلود میکند 

و درصد کار را نشان میدهد.

فایل های ضمیمه