آموزش نصب Active Directory در WinServer 2003

شنبه 9 شهریور 1392

آموزش نصب Active Directory در WinServer 2003 <br/> Active Directory <br/> مدیریت مرکزی) : ) : AD ھدف شامل Forest تعریف کنيم که Forest ما می توانيم AD می باشد. در داخل Logical یک ساختار و مجموعه منطقی ما AD داشته باشيم.

آموزش نصب   Active Directory در WinServer 2003

Active Directory
مدیریت مرکزی) : ) : AD ھدف
شامل Forest تعریف کنيم که Forest ما می توانيم AD می باشد. در داخل Logical یک ساختار و مجموعه منطقی
ما AD داشته باشيم. از طریق مجموعه Domain می توانيم یک یا چند Tree می شود و در داخل ھر tree یک یا چند
می توانيم شبکه خود را به قسمتھای مختلف تقسيم کرده و قابل ذکر است که تمامی قوانين موجود در شبکه ما در
گفته می شود. Forest Root تعریف می شود Forest که در داخل یک Domain تعریف می شوند. به اولين AD داخل
ھم گفته می شود Domain Root ھم می باشد Tree , Domain چون اولين Domain و ھچنين به ھمين
به مجموعه ای از کامپيوترھا و کاربران و بطور کلی منابع مختلف که از لحاظ مدیریتی و سياستھای : Domain
گفته می شود. Domain اجرایی در یک محدوده باشند
به کامپيوتری در شبکه گفته می شود که مدیریت مرکزی شبکه ما را از کنترل عضویت : (Domain Controller) DC
کاربران در شبکه و سرویس دھی به کاربران مختلف با توجه به امکانات خود گرفته تا انجام کارھای بسيار پيچيده و
سنگين بر عھده دارد.

فایل های ضمیمه

سجاد ایمانی

نویسنده 3 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

تاکنون هیچ کاربری از این پست تشکر نکرده است

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید