انواع رکوردھای منبع در DNS Server

شنبه 9 شهریور 1392

انواع رکوردھای منبع در DNS Server <br/> بخش مھمی از مدیریت سرور یا ميزبانی ھاستينگ را تشکيل DNS تسلط بر مفاھيم دومين و تنظيمات می دھد. ھمچنين یک کاربر عادی از طریق آشنایی با این مفاھيم می تواند کنترل بيشتری بر عملکرد سایت خود و یا درخواست سرویس ھای مناسب از سرویس دھنده خود داشته باشد که باعث صرفه جویی در زمان و ھزینه خواھد شد

 DNS Serverانواع رکوردھای منبع در
بخش مھمی از مدیریت سرور یا ميزبانی ھاستينگ را تشکيل DNS تسلط بر مفاھيم دومين و تنظيمات
می دھد. ھمچنين یک کاربر عادی از طریق آشنایی با این مفاھيم می تواند کنترل بيشتری بر عملکرد
سایت خود و یا درخواست سرویس ھای مناسب از سرویس دھنده خود داشته باشد که باعث صرفه
جویی در زمان و ھزینه خواھد شد.
برای ھر دامنه تنظيم می شود که این فایل حاوی Zone file با یک فایل به نام DNS یک سرور
می باشد .چندین نوع رکورد وجود دارند که مھمترین آنھا به شرح (resource records) رکوردھای مرجع
زیر است:

فایل های ضمیمه

سجاد ایمانی

نویسنده 3 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید