آدرس دھی IP

شنبه 9 شهریور 1392

آدرس دھی IP <br/>

آدرس دھی IP

  IP آدرس دھی
می بايست شناخت مناسبی نسبت به تمامی ، TCP/IP بمنظور مديريت و اشکال زدائی شبکه ھای مبتنی بر پروتکل
وجود داشته باشد. يکی از مھمترين عمليات مديريتی در شبکه ھای مبتنی بر پروتکل IP جنبه ھا ی آدرس دھی
مناسب و منحصربفرد به تمامی گره ھای موجود در شبکه است . با اينکه مفھوم IP نسبت دھی آدرس ھای ، TCP/IP
، Sub netting موثر با استفاده از IP ساده بنظر می آيد ولی مکانيزم واقعی اختصاص آدرس ، IP نسبت دھی آدرس
IP پيچيدگی ھای خاص خود را بدنبال دارد. علاوه بر موارد فوق ، ضروری است که شناخت مناسبی نسبت به جايگاه
و نحوه تطبيق آدرس ھای فوق به آدرس ھای لايه اينترفيس شبکه نظير آدرس ھای multicast ترافيک ، Broadcast
وجود داشته باشد .در مجموعه مقالاتی که در اين خصوص ارائه خواھد به بررسی مفاھيم ، Token Ring اترنت و MAC
خواھيم پرداخت . IP و ويژگی ھای آدرس دھی

فایل های ضمیمه

سجاد ایمانی

نویسنده 3 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید