نقل قول: آموزش برنامه نویسی C++‎‎‎ و آموزش برنامه نویسی C از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش زبان سی و آموزش زبان سی پلاس پلاس به عنوان شروع خیلی از برنامه نویسان بوده و اکثرا برنامه نویسان کار خود را با این زبان ها شروع کرده اند.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

با سلام خدمت همه دوستان

آموزش زبان سی و آموزش زبان سی پلاس پلاس به عنوان شروع خیلی از برنامه نویسان بوده

و اکثرا برنامه نویسان کار خود را با این زبان ها شروع کرده اند

در این قسمت با سرفصل هر قسمت شما میتوانید آن قسمت را مطالعه نمایید

 

1-->توضیح انواع بنیادی(آموزش ++C و آموزش C - قسمت اول -مقدماتی تا پیشرفته)
2-->دستورات cout و cin (آموزش ++C و آموزش C- قسمت دوم -مقدماتی تا پیشرفته)
3-->آرایه ها(آموزش ++C و آموزش C - قسمت سوم -مقدماتی تا پیشرفته)
4-->رشته های کاراکتری(آموزش ++C , C - قسمت چهارم -مقدماتی تا پیشرفته)
5-->عملگرها(آموزش ++C , C - قسمت پنجم -مقدماتی تا پیشرفته)
6-->چند عملگر برای خلاصه کردن اعمال حسابی(آموزش ++C , C - قسمت ششم -مقدماتی تا پیشرفته)
7-->دستورات کنترل برنامه(آموزش ++C , C - قسمت هفتم -مقدماتی تا پیشرفته)
8-->ساختار انتخاب if-else(آموزش ++C , C - قسمت هشتم -مقدماتی تا پیشرفته)
9-->دستور تکرار while(آموزش ++C , C - قسمت نهم -مقدماتی تا پیشرفته)
10-->دستور تکرار for(آموزش ++C , C - قسمت دهم -مقدماتی تا پیشرفته)
11-->مثال (آموزش ++C , C - قسمت یازدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
12-->مراجع (References)(آموزش ++C , C - قسمت دوازدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
13-->آرایه ها بعنوان اشاره گرها(آموزش ++C , C - قسمت سیزدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
14-->تبدیل (cast) انواع داده ای(آموزش ++C , C - قسمت چهاردهم -مقدماتی تا پیشرفته)
15-->نوع داده شمارشی (enumeration)(آموزش ++C , C - قسمت پانزدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
16-->برنامه نویسی رویه ای (تابعی)(آموزش ++C , C - قسمت شانزدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
17-->دستور ifndef# و استفاده در سرفایلها(آموزش ++C , C - قسمت هفدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
18-->توبع ریاضی از کلاس cmath(آموزش ++C , C - قسمت هجدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
19-->توابع مفید کار بر روی رشته های سبک C(آموزش ++C , C - قسمت نوزدهم -مقدماتی تا پیشرفته)
20-->رشته های کلاس string(آموزش ++C , C - قسمت بیست و یکم -مقدماتی تا پیشرفته)
21-->پارامترهای مرجع و const(آموزش ++C , C - قسمت بیست و دوم -مقدماتی تا پیشرفته)
22-->آرگومان های پیش فرض توابع(آموزش ++C , C - قسمت بیست و دوم -مقدماتی تا پیشرفته)
23-->استفاده از جریان(stream) های string(آموزش ++C , C - قسمت بیست و سوم -مقدماتی تا پیشرفته)
24-->تولید اعداد تصادفی(آموزش ++C , C - قسمت بیست و چهارم -مقدماتی تا پیشرفته)
25-->پارامترهای از نوع آرایه(آموزش ++C , C - قسمت بیست و پنجم -مقدماتی تا پیشرفته)
26-->توابع بازگشتی(آموزش ++C , C - قسمت بیست و ششم -مقدماتی تا پیشرفته)
27-->نوع متغیرها از نظر مدت ماندگاری(آموزش ++C , C - قسمت بیست و هفتم -مقدماتی تا پیشرفته)
28-->توابع inline(آموزش ++C , C - قسمت بیست و هشتم -مقدماتی تا پیشرفته)
29-->سربارگذاری (overload) توابع (آموزش ++C , C - قسمت بیست و نهم -مقدماتی تا پیشرفته)