نرم افزار دیتابیس فیلم با استفاده از دیتابیس Access

نرم افزار دیتابیس فیلم با استفاده از تکنولوژی ADO.NET اطلاعات شما را به دیتابیس Access اضافه میکند و نحوه ارتباط برقرار کردن ، ذخیره سازی ، ویرایش و حذف اطلاعات را به دیتابیس Access آموزش میدهد. شما با یاد گرفتن این روش می توانید در موارد مورد نیاز از دیتابیس Access بجای SQL استفاده کنید.

نرم افزار دیتابیس فیلم با استفاده از دیتابیس Access

با سلام خدمت برنامه نویسان عزیز

امروز نرم افزاری رو برای شما آماده کردیم که به شما یاد میده که چگونه با زبان برنامه نویسی C# و تکنولوژی ADO.NET اطلاعات را به دیتابیس Access اضافه ویرایش و یا حذف کنید. در این برنامه شما دیگر هیچ نیازی به دیتابیس های SQL ندارید و شما می توانید بر حسب نیاز خود از این دیتابیس استفاده کنید.

نرم افزار بانک فیلم شامل Form1 و Form2 میباشد که خود Form1 شامل دو tab که اولی مربوط به افزودن رکورد و دومی مربوط به جستجو و ویرایش اطلاعات از بانک Access است .

برای شروع میبایست به بانک اطلاعاتی Access وصل شویم و برای این کار ما باید از name space زیر اسفاده کنید:

using System.Data.OleDb;

وبرای بارگزاری اطلاعات از کدهای زیر در پس از InitializeComponent صفحه استفاده میکنیم:

public Form1()
    {

      InitializeComponent();
      // iniciate DB connection
      string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=moviedb.mdb";
      try
      {

        database = new OleDbConnection(connectionString);
        database.Open();
        //SQL query to list movies
        string queryString = "SELECT movieID, Title, Publisher, Previewed, MovieYear, Type FROM movie,movieType WHERE movietype.typeID = movie.typeID";
        loadDataGrid(queryString);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
        return;
      }
    }

برای بارگزاری اطلاعات جدول و افزودن دکمه ویرایش و حذف به آن از کدهای زیر استفاده میکنیم:

public void loadDataGrid(string sqlQueryString) {

      OleDbCommand SQLQuery = new OleDbCommand();
      DataTable data = null;
      dataGridView1.DataSource = null;
      SQLQuery.Connection = null;
      OleDbDataAdapter dataAdapter = null;
      dataGridView1.Columns.Clear(); // <-- clear columns
      //---------------------------------
      SQLQuery.CommandText = sqlQueryString;
      SQLQuery.Connection = database;
      data = new DataTable();
      dataAdapter = new OleDbDataAdapter(SQLQuery);
      dataAdapter.Fill(data);
      dataGridView1.DataSource = data;
      dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; // remove the null line
      dataGridView1.ReadOnly = true;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      dataGridView1.Columns[1].Width = 340;
      dataGridView1.Columns[3].Width = 55;
      dataGridView1.Columns[4].Width = 50;
      dataGridView1.Columns[5].Width = 80;
      // insert edit button into datagridview
      editButton = new DataGridViewButtonColumn();
      editButton.HeaderText = "ویرایش";
      editButton.Text = "ویرایش";
      editButton.UseColumnTextForButtonValue = true;
      editButton.Width = 80;
      dataGridView1.Columns.Add(editButton);
      // insert delete button to datagridview
      deleteButton = new DataGridViewButtonColumn();
      deleteButton.HeaderText = "حذف";
      deleteButton.Text = "حذف";
      deleteButton.UseColumnTextForButtonValue = true;
      deleteButton.Width = 80;
      dataGridView1.Columns.Add(deleteButton);
    }

مابقی اطلاعات برای افزودن ، ویرایش ، حذف و جستجو همگی مانند query string های ADO.Net است (Select , Insert , Update , Delete) که در فایل پروژه پیوست این مقاله آمده است.

با تشکر از توجه شما عزیزان

موفق و پیروز باشید

فایل های ضمیمه