بدست آوردن پورت USB در سی شارپ

بدست آوردن پورت یو اس بی در سی شارپ در این مقاله قصد داریم لیستی از Port ها USB فعال در سیستم رو بدست بیاریم

بدست آوردن پورت USB در سی شارپ

کدها به شرح ذیل است

    private static void Main(string[] args)
    {
      var usbDevices = GetUSBDevices();

      foreach (var usbDevice in usbDevices)
      {
        Console.WriteLine("Device ID: {0}", usbDevice.DeviceID);

      }

      Console.Read();
    }

    private static List<USBDeviceInfo> GetUSBDevices()
    {
      List<USBDeviceInfo> devices = new List<USBDeviceInfo>();

      ManagementObjectCollection collection;
      using (var searcher = new ManagementObjectSearcher(@"Select * From Win32_USBHub"))
        collection = searcher.Get();

      foreach (var device in collection)
      {
        devices.Add(new USBDeviceInfo(
                (string) device.GetPropertyValue("DeviceID")
                ));
      }

      collection.Dispose();
      return devices;
    }

 

نمونه هم ضمیه کردم

فایل های ضمیمه