درگ کردن فایل از بیرون به داخل برنامه

در این آموزشی نحوه درگ کردن فایل رو از محیط بیرون به درون برنامه رو فره خواهیم گرفت

درگ کردن فایل از بیرون به داخل برنامه

مرحله اول :

this.AllowDrop = true;

گام دوم :

this.DragEnter += new DragEventHandler(Form1_DragEnter);
this.DragDrop += new DragEventHandler(Form1_DragDrop);

و گام بعد : البته برای تغییر نشانگر ماوس هست اینو تو رویداد Form1_DragEnter میذاریم

if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop, false))
    e.Effect = DragDropEffects.All;

و حالا کد های زیر رو تو رویداد Form1_DragDrop 

string[] fileList = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop) as string[];
foreach (string s in fileList)
{
    textBox1.Text += String.Format("{0}{1}", s, Environment.NewLine);
}

منبع :‌ شرکت فنی مهندسی ویندا

فایل های ضمیمه