لیست های زیبا

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود از لیست های css3 استفاده کنید که دارای جلوه های زیبا و متنوع میباشند.

لیست های زیبا

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

<link rel="stylesheet" href="css/example.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/stroll.css" />
<script src="js/stroll.min.js"></script>

2- کد html جهت استفاده پلاگین<div id="main">
  <article>
    <h2>Grow</h2>
    <ul class="grow"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Cards (CSS 3D)</h2>
    <ul class="cards"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Curl (CSS 3D)</h2>
    <ul class="curl"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Wave</h2>
    <ul class="wave"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Flip (CSS 3D)</h2>
    <ul class="flip"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Fly (CSS 3D)</h2>
    <ul class="fly"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Fourty</li><li>Fourtyone</li><li>Fourtytwo</li><li>Fourtythree</li><li>Fourtyfour</li><li>Fourtyfive</li><li>Fourtysix</li><li>Fourtyseven</li><li>Fourtyeight</li><li>Fourtynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Simplified Fly (CSS 3D)</h2>
    <ul class="fly-simplified"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Fourty</li><li>Fourtyone</li><li>Fourtytwo</li><li>Fourtythree</li><li>Fourtyfour</li><li>Fourtyfive</li><li>Fourtysix</li><li>Fourtyseven</li><li>Fourtyeight</li><li>Fourtynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Reverse Fly (CSS 3D)</h2>
    <ul class="fly-reverse"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Fourty</li><li>Fourtyone</li><li>Fourtytwo</li><li>Fourtythree</li><li>Fourtyfour</li><li>Fourtyfive</li><li>Fourtysix</li><li>Fourtyseven</li><li>Fourtyeight</li><li>Fourtynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Helix (CSS 3D)</h2>
    <ul class="helix"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Fan</h2>
    <ul class="fan"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Papercut</h2>
    <ul class="papercut"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
  <article>
    <h2>Twirl (CSS 3D)</h2>
    <ul class="twirl"><li>One</li><li>Two</li><li>Three</li><li>Four</li><li>Five</li><li>Six</li><li>Seven</li><li>Eight</li><li>Nine</li><li>Ten</li><li>Eleven</li><li>Twelve</li><li>Thirteen</li><li>Fourteen</li><li>Fifteen</li><li>Sixteen</li><li>Seventeen</li><li>Eighteen</li><li>Nineteen</li><li>Twenty</li><li>Twentyone</li><li>Twentytwo</li><li>Twentythree</li><li>Twentyfour</li><li>Twentyfive</li><li>Twentysix</li><li>Twentyseven</li><li>Twentyeight</li><li>Twentynine</li><li>Thirty</li><li>Thirtyone</li><li>Thirtytwo</li><li>Thirtythree</li><li>Thirtyfour</li><li>Thirtyfive</li><li>Thirtysix</li><li>Thirtyseven</li><li>Thirtyeight</li><li>Thirtynine</li><li>Forty</li><li>Fortyone</li><li>Fortytwo</li><li>Fortythree</li><li>Fortyfour</li><li>Fortyfive</li><li>Fortysix</li><li>Fortyseven</li><li>Fortyeight</li><li>Fortynine</li><li>Fifty</li><li>Fiftyone</li><li>Fiftytwo</li><li>Fiftythree</li><li>Fiftyfour</li><li>Fiftyfive</li><li>Fiftysix</li><li>Fiftyseven</li><li>Fiftyeight</li><li>Fiftynine</li><li>Sixty</li><li>Sixtyone</li><li>Sixtytwo</li><li>Sixtythree</li><li>Sixtyfour</li><li>Sixtyfive</li><li>Sixtysix</li><li>Sixtyseven</li><li>Sixtyeight</li><li>Sixtynine</li><li>Seventy</li><li>Seventyone</li><li>Seventytwo</li><li>Seventythree</li><li>Seventyfour</li><li>Seventyfive</li><li>Seventysix</li><li>Seventyseven</li><li>Seventyeight</li><li>Seventynine</li><li>Eighty</li><li>Eightyone</li><li>Eightytwo</li><li>Eightythree</li><li>Eightyfour</li><li>Eightyfive</li><li>Eightysix</li><li>Eightyseven</li><li>Eightyeight</li><li>Eightynine</li><li>Ninety</li><li>Ninetyone</li><li>Ninetytwo</li><li>Ninetythree</li><li>Ninetyfour</li><li>Ninetyfive</li><li>Ninetysix</li><li>Ninetyseven</li><li>Ninetyeight</li><li>Ninetynine</li></ul>
  </article>
</div>
<script>
  stroll.bind( '#main ul' );

 

منبع :‌ شرکت فنی مهندسی ویندا

 

فایل های ضمیمه