پلاگین فرم بانکی با جی کوئری

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود یک فرم بانکی داشته باشید.

پلاگین فرم بانکی با جی کوئری

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله پلاگینی رو معرفی میکنم که یک فرم بانکی زیبا رو برای طراحان وب فراهم کرده

تو قدم اول باید کتابخانه هارو معرفی کنیم ... !!!

<script src="jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="creditly.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(function() {
   var creditly = Creditly.initialize(
     '.creditly-wrapper .expiration-month-and-year',
     '.creditly-wrapper .credit-card-number',
     '.creditly-wrapper .security-code',
     '.creditly-wrapper .card-type');
 
   $(".creditly-card-form .submit").click(function(e) {
    e.preventDefault();
    var output = creditly.validate();
    if (output) {
     console.log(output);
    }
   });
  });
 </script>
  <link rel="stylesheet" href="creditly.css" />

این هم کد اچ.تی.ام.ال برای استفاده از پلاگین :

<div class="main">
 <form class="creditly-card-form">
  <section class="creditly-wrapper">
   <div class="credit-card-wrapper">
    <div class="first-row form-group">
     <div class="col-sm-8 controls">
      <label class="control-label">شماره کارت</label>
      <input class="number credit-card-number form-control" type="text" name="number" pattern="\d*" inputmode="numeric" autocomplete="cc-number" autocompletetype="cc-number" x-autocompletetype="cc-number" placeholder="&#149;&#149;&#149;&#149; &#149;&#149;&#149;&#149; &#149;&#149;&#149;&#149; &#149;&#149;&#149;&#149;" />
     </div>
     <div class="col-sm-4 controls">
      <label class="control-label">CVV2</label>
       <input class="security-code form-control" inputmode="numeric" pattern="\d*" type="text" name="security-code" placeholder="&#149;&#149;&#149;&#149;" />
     </div>
    </div>
    <div class="second-row form-group">
     <div class="col-sm-8 controls">
      <label class="control-label">نام روی کارت</label>
      <input class="billing-address-name form-control" type="text" name="name" placeholder="محسن فتحی" />
     </div>
     <div class="col-sm-4 controls">
      <label class="control-label">تاریخ انقضاء</label>
       <input class="expiration-month-and-year form-control" type="text" name="expiration-month-and-year" placeholder="سال / ماه" />
     </div>
    </div>
     <button class="submit"><span>ارسال</span></button>
   </div>
  </section>
 </form>
 </div>

منبع : شرکت فنی مهندسی ویندا

فایل های ضمیمه