ادیتور CkEditor

معرفی CkEditor و نحوه استفاده از آن

ادیتور CkEditor

جهت استفاده از این ادیتور یک TextArea در صفحه قرار داده و با استفاده از اسکریپت زیر میتوانید آن را تبدیل به CkEditor کنید

    <textarea id="my-textarea" name="Mytext"></textarea>
      <script>
        $(function () {
          $('#my-textarea').ckeditor();
        });
  </script>

 

کد های کامل شده

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  
  <head>
    <script src="jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
    <script src="ckeditor/adapters/jquery.js"></script>
    <title></title>
  </head>
  <body>
     <textarea id="my-textarea" name="Mytext"></textarea>
      <script>
        $(function () {
          $('#my-textarea').ckeditor();
        });
  </script>
  </body>
</html>

 

در صورتی که در حین استفاده در asp با ارور A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client مواجه شدید به مقاله زیر مراجعه کنید

بررسی خطای A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

فایل های ضمیمه