بدست آوردن افراد آنلاین در سایت

در این مقاله با نحوه بدست آوردن تعداد افراد آنلاین در سایت آشنا خواهید شد

بدست آوردن افراد آنلاین در سایت

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک پروزه ایجاد میکنیم

سپس رو نام پروژه کلیک راست گزینه Add و بعد Add News Item را میزنیم و یک فایل Global Application Classs اضافه میکنیم

Global.asax

در رویداد Application_Start یک کالکشن Application با نام TotalOnlineUsers و مقدار 0 ایجاد میکنیم

  void Application_Start(object sender, EventArgs e)  
  { 
    // Code that runs on application startup 
    Application["TotalOnlineUsers"] = 0; 
  }  

سپس در رویداد Session_Start که به اضای ورود کاربران فرذاخوانی میشود یک واحد به TotalOnlineUsers اضافه میکنیم

  void Session_Start(object sender, EventArgs e)  
  { 
    // Code that runs when a new session is started 
    Application.Lock(); 
    Application["TotalOnlineUsers"] = (int)Application["TotalOnlineUsers"] + 1; 
    Application.UnLock(); 
  }  

در رویداد Session_End یک واحد کم میکنیم

  void Session_End(object sender, EventArgs e)  
  { 
    // Code that runs when a session ends.  
    // Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode 
    // is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer  
    // or SQLServer, the event is not raised. 
    Application.Lock(); 
    Application["TotalOnlineUsers"] = (int)Application["TotalOnlineUsers"] - 1; 
    Application.UnLock(); 
  }  

در Web.Config ستس کردن کوکی برای سشن را غیر فعال میکنیم و زمان پیشفرض انقضای سشن را 20 دقیقه قرار میدیم


  <system.web> 
  <sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="20"></sessionState> 
  </system.web> 

و سپس نمایش تعداد افراد آنلاین

یک صفحه ایجاد میکنیم


  <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
    <p>No. of Online Users:<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" ForeColor="#CC0000"></asp:Label></p> 
    </div> 
  </form> 

و در کد و رویداد Load کد زیر را مینویسیم


  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
      Label1.Text = Application["TotalOnlineUsers"].ToString(); 
  } 

فایل های ضمیمه