برنامه تبدیل انواع تاریخ به یکدیگر با سی شارپ

سورس برنامه تبدیل انواع تاریخ به یکدیگر.تبدیل تاریخ شمسی به میلادی,قمری.تبدیل تاریخ میلادی به شمسی,قمری.تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی.

برنامه تبدیل انواع تاریخ به یکدیگر با سی شارپ

(البته تاریخ قمری ممکن است که یکی یا دوروزی با تاریخ واقعی اختلاف داشته باشد.)

 

 

فایل های ضمیمه