چک کردن طول کلمه عبور با jquery

در این مقاله میخواهیم کلمه عبور را توسط jquery بررسی کنیم و در حالات مختلف پیغام مناسب نمایش دهیم.

چک کردن طول کلمه عبور با jquery

Strong Passwords:

قدرت کلمه عبور بستگی به انواع مختلف کارکتر هایی دارد که شما به کار می برید و چک کردن طول کلمه عبور که باید 8 کارکتر یا بیشتر باشد عامل دیگری می باشد برای اینکه حدس زدن کلمه عبور دشوارتر شود.

سه تکنیک رایج برای دزدین کلمه عبور:

1- حدس زدن

2-حملات مبتنی بر فرهنگ لغت

3-Brute Force attacks

بررسی کلمه عبور  در فایل jquery زیر قرار دارد:

 <script type="text/javascript" src="jquery.pwdMeter.js"></script>

در قسمت سورس صفحه کد زیر را قرار دهید:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
<!--Include JQuery and PWDMeter--> 
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.0.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="jquery.pwdMeter.js"></script> 
 
<!--Jquery to fire a plugin method--> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function(){ 
      
        $("#password").pwdMeter(); 
      
      }); 
  </script> 
 
<!--Style Sheets--> 
  <style> 
    .veryweak{ 
      color:#FF0000; 
    } 
    .weak{ 
      color:#FFAAAA; 
    } 
    .medium{ 
      color:#FFFF00; 
    } 
    .strong{ 
      color:#0000FF; 
    } 
    .verystrong{ 
      color:#00FF00; 
    } 
  </style> 
 </head> 
 
<!--Body of The HTML--> 
 <body> 
  <h1>PASSWORD STRENGTH CHECKER IN JQUERY</h1> 
<b>Type Your password:</b><input type="password" id="password" />  
  <span id="pwdMeter" class="neutral"> 
 </body> 
</html>

حالا میتوانید برنامه رو اجرا کنید و پنج حالت :

1- خیلی ضعیف 2- ضعیف 3- متوسط 4- قوی 5- خیلی قوی رو تست کنید

فایل های ضمیمه