متدهای Get&Post در MVC Web Api

در این مقاله به نحوه استفاده از متد های get و post با ajax در api کنترلر در mvc می پردازیم

متدهای Get&Post در MVC Web Api

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

web api را معمولا خدمات آرام می نامند چون ما میتوانیم این خدمات را با استفاده از url صدا بزنیم و این نوع از خدمات برای موبایل ها و پلتفرم های مستقل مفید هستند.

به برنامه می پردازیم ابتدا باید کنترلر خود را به شکل زیر ویرایش کنیم :


  public class HomeController : ApiController 
  { 
     public string GetEmployeeInformation(string JSONString) 
     { 
       var seriptSerialization = new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer(); 
       Employee employee = seriptSerialization.Deserialize<Employee>(JSONString); 
       //if list then we can use like this 
       //List<Employee> employee = seriptSerialization.Deserialize<List<Employee>>(JSONString); 
       return employee.EmployeeName; 
     } 
   
     public string PostSubmitdata([FromBody]Employee emp) 
     { 
       return emp.EmployeeName; 
     } 
  } 

کلاس employee :


  public class Employee 
  { 
      public string EmployeeName { get; set; } 
      public EmployeeDetails empdetails { get; set; } 
  } 
  public class EmployeeDetails 
  { 
      public string email { get; set; } 
      public string firstName { get; set; } 
      public string lastName { get; set; } 
  } 

حالا نوبت به نوشتن کد های get و post می رسد:

<!DOCTYPE> 
<html> 
<head> 
  <title></title> 
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script> 
  <script language="javascript" type="text/javascript"> 
     
    /**********************************Request****************************************/ 
    var reqdata = { 
      EmployeeName: "JD Mishra", 
      empdetails: { 
        email: 'jagdev@email.com', 
        firstName: 'Jagdev', 
        lastName: 'Mishra' 
      } 
    } 
    var stringReqdata = JSON.stringify(reqdata); 
 
    /*************************************GET*****************************************/ 
    function GetEmployeeInformation() { 
      var url = "http://localhost:4000/api/Home/GetEmployeeInformation?JSONString=" + stringReqdata; 
      jQuery.ajax({ 
        dataType: "json", 
        url: url, 
        async: false, 
        context: document.body 
      }).success(function (data) { 
        alert(data); 
      }); 
    }; 
    /*************************************GET*****************************************/ 
    function PostSubmitdata() { 
      var url = "http://localhost:4000/api/Home/PostSubmitdata"; 
      jQuery.ajax({ 
        async: false, 
        type: "POST", 
        url: url, 
        data: stringReqdata, 
        dataType: "json", 
        context: document.body, 
        contentType: 'application/json; charset=utf-8' 
      }).success(function (data) { 
        alert(data); 
      }) 
    } 
  </script> 
</head> 
<body> 
  <a href="#" onclick="GetEmployeeInformation();">Get</a><br /> 
  <a href="#" onclick="PostSubmitdata();">Post</a> 
</body> 
</html> 

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید.