کتابخانه آنلاین با Asp.Net

سایت کتابخانه آنلاین….یکی از کاملترین نمونه کارهای انجام شده در این رابطه است که کد آن به صورت کامل در اختیار شما قرار میگیرد.به همراه این پروژه یک داکیومنتی نیز ارائه شده است که در آن پروژه و سیستم جاری به طور کامل توسط تکنیک های مهندسی اینترنت تحلیل شده است.

کتابخانه آنلاین با Asp.Net

در مقاله پروژه پیش رو، که حدود ۱۵۰ صفحه را به خود اختصاص داده است،به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان کتابخانه پرداخته شده است.

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است.

رای این منظور:

· در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

· در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است

· در فصل سوم طرح جاری از نظر اقتصادی توجیه شده است

· در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک ازUse Case های ارائه شده است

· در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است

· در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است

· در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است

· در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است

· در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است

· در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا پرداخته شده است

· در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند

· نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فرمت فایل : طراحی سایت

حجم فایل: ۱۴مگا بایت

سطح کیفی:عالی

 

فایل های ضمیمه