غیر فعال کردن دکمه در زمان postback صفحه در asp.net

در این مقاله میخواهیم درasp.net زمانی که صفحه پست بک میشود دکمه رو غیرفعال کنیم

غیر فعال کردن دکمه در زمان postback صفحه در asp.net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

دراین مقاله می خواهیم در زمان پست بک صفحه دکمه غیر فعال شود و متن دکمه در این زمان تغییر کند

ابتدا یک پروژه جدید از نوع وب بسازید سپس یک صفحه جدید به آن اضافه کنید سپس کد زیر را در صفحه جدید خود بنویسید:

function ResetToDefault(btn, oldValue) {
  btn.disabled = false;
  btn.value = oldValue;
}
//browser properties
var Browser = {
  Version: function() {
    var version = 999;
    if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) {
      version = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]); return version;
    }
  },
  Name: navigator.appName,
  isIE: function() {
    if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) {
      return true;
    }
    return false;
  }
};

//Handle Page_Validators is not defined error
//http://www.velocityreviews.com/forums/t88987-pagevalidators-error.html
function HasPageValidators() {
  var hasValidators = false;
  try {
    if (Page_Validators.length > 0) {
      hasValidators = true;
    }
  }
  catch (error) { }

  return hasValidators;
}


function SetImage(btn) {

  if (btn.type == "image") {
    btn.src = null;
    btn.style.width = '100px';
    btn.style.height = '20px';
    btn.style.backgroundImage = 'url(http://images.ysatech.com/ajax-loader.gif)';
  }
  else {
    //somehow backgroundImage not working with IE 7
    if (Browser.isIE() && Browser.Version() === 7) {
      btn.style.background = 'url(http://images.ysatech.com/ajax-loader.gif)';
    }
    else {
      btn.style.backgroundImage = 'url(http://images.ysatech.com/ajax-loader.gif)';
    }
  }
}

//enable the button and restore the original text value for browsers other than IE
function EnableOnUnload(btn, btnText) {
  if (!Browser.isIE()) {
    window.onunload = function() {
      ResetToDefault(btn, btnText);
    };
  }
}

//check if the validator have any control to validate
function EnableValidator(validator) {
  var controlToValidate = document.getElementById(validator.controltovalidate);

  if (controlToValidate !== null) {
    // alert(controlToValidate.id);
    ValidatorEnable(validator);
    return true;
  }
  ValidatorEnable(validator, false);

  return false;
}

function disableBtn(btnID, newText) {
  var btn = document.getElementById(btnID);
  var oldValue = btn.value;
  btn.disabled = true;
  btn.value = newText;
 
  //if validator control present
  if (HasPageValidators()) {

    Page_IsValid = null;

    //http://sandblogaspnet.blogspot.com/2009/04/calling-validator-controls-from.html
    //double check, if validator not null
    if (Page_Validators !== 'undefined' && Page_Validators !== null) {
      //Looping through the whole validation collection.
      for (var i = 0; i < Page_Validators.length; i++) {

        var validator = Page_Validators[i];

        //check if control to validate is enable 
        if (EnableValidator(validator)) {

          if (!Page_Validators[i].isvalid) { //if not valid
            ResetToDefault(btn, oldValue); //break;
          }
        }
      }

      //  else { //if valid
      var isValidationOk = Page_IsValid;

      alert('isValidationOk ' + isValidationOk);

      EnableOnUnload(btn, btn.value);
      if (isValidationOk !== null) {
        if (isValidationOk) {
          SetImage(btn);
          __doPostBack(btnID, '');
          // break;
        }
        else { //page not valid
          btn.disabled = false;
        }
      }
      // }
 
    }
  }
  else { //regular, no validation control present
    // setTimeout("SetImage('" + btn + "')", 5);
    SetImage(btn);
    btn.disabled = true; btn.value = newText;
    EnableOnUnload(btn, btn.value);
  }
}

//disable those validators where controltovalidate = null
function DisableValidators() {
  //this will get rid of the Page_Validators is undefined error
  if (typeof (Page_Validators) === 'undefined')
    return;
 
  if (Page_Validators !== 'undefined' && Page_Validators !== null) {
    for (var i = 0; i < Page_Validators.length; i++) {
      var validator2 = Page_Validators[i];
      var controlToValidate2 = document.getElementById(validator2.controltovalidate);
      if (controlToValidate2 === null) {
        ValidatorEnable(validator2, false);
      }
    }
  }
  return false;
}

window.onload = DisableValidators;

ودر aspx.cs :

protected void btnOne_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Thread.Sleep(2000);
  Label3.Text = sb.ToString();
}

حالا میتونید برنامه را اجرا کنید: