پیاده سازی فیلترینگ در گرید با استفاده از Kendo UI و Jquery در mvc

در این مقاله میخواهیم یک سطر فیلتر در گرید با استفاده از jquery در mvc پیاده سازی کنیم

پیاده سازی فیلترینگ در گرید با استفاده از Kendo UI و Jquery در mvc

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

زمانی که تعداد رکورد های  زیادی در گرید نمایش داده میشود برای راحت پیدا کردن داده مورد نظر از فیلترینگ استفاده میشود

که بتوان به آسانی به هدف خود رسید این فیلترینگ میتواند بر اساس یک ستون یا چند ستون باشد در این مقاله فیلترینگ را با استفاده از jquery پیاده سازی میکنیم

یک کلاس به نام studet مینویسیم میخواهیم فیلترینگ رو بر اساس فیلد های Gender و Course پیاده سازی کنیم:


  public class Student 
  { 
    public int StudentID { get; set; } 
    public string StudentName { get; set; } 
    public string CourseName { get; set; }     
    public string Gender { get; set; }   
  }  

یک کنترلر به پروژه خود اضافه کنید و در تابع GetStudentData یک لیست از دانش آموزان تهیه میکنیم برای تهیه این لیست تابع GenerateStudentData را فراخوانی میکنیم و نتیجه از طریق json  به گرید بایند میشود:


  public ActionResult GetStudentData() 
  { 
     List<Student> lstData = GenerateStudentData(); 
     return Json(lstData, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
  } 
   
  public List<Student> GenerateStudentData() 
  { 
     List<Student> lstData = new List<Student>(); 
     Student s = new Student(); 
     s.StudentID = 1; 
     s.StudentName = "Amit"; 
     s.Gender = "Male"; 
     s.CourseName = "BCA"; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 2; 
     s.StudentName = "Swapan"; 
     s.Gender = "Male"; 
     s.CourseName = "B.Sc."; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 3; 
     s.StudentName = "Anita"; 
     s.Gender = "Female"; 
     s.CourseName = "BCA"; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 4; 
     s.StudentName = "Kalpana"; 
     s.Gender = "Female"; 
     s.CourseName = "B.Sc."; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 5; 
     s.StudentName = "Susweta"; 
     s.Gender = "Female"; 
     s.CourseName = "BA"; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 6; 
     s.StudentName = "Tirthankar"; 
     s.Gender = "Male"; 
     s.CourseName = "BCA"; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 7; 
     s.StudentName = "Palash"; 
     s.Gender = "Male"; 
     s.CourseName = "B.Sc."; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 8; 
     s.StudentName = "Kavita"; 
     s.Gender = "Female"; 
     s.CourseName = "BCA"; 
     lstData.Add(s); 
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 9; 
     s.StudentName = "Rajatabha"; 
     s.Gender = "Male"; 
     s.CourseName = "MCA"; 
     lstData.Add(s); 
   
     s = new Student(); 
     s.StudentID = 10; 
     s.StudentName = "Dipali"; 
     s.Gender = "Female"; 
     s.CourseName = "MCA"; 
     lstData.Add(s); 
     return lstData; 
  } 
   
  public ActionResult RowFilterGrid() 
  { 
     return View(); 
  }  

سپس در ویو اکشن متد RowFilterGrid مقادیر زیر را وارد کنید:


  @{ 
    ViewBag.Title = "Row Filter Grid"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
  } 
   
  <h2>Row Filter Grid</h2> 
  <div> 
    <div id="grdProduct"></div> 
  </div> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 
      $.post('@Url.Action("GetStudentData", "Grid")') 
        .done(function (result) { 
          $('#grdProduct').kendoGrid({ 
            dataSource: { 
              data: result, 
              scheme: { 
                model: { 
                  fields: { 
                    StudentName: { type: "string" }, 
                    Gender: { type: "string" }, 
                    CourseName: { type: "string" } 
                  } 
                } 
              } 
            }, 
            height: 550, 
            filterable: { 
              mode: "row" 
            }, 
            pageable: true, 
            columns: [{ 
              field: "StudentName", 
              title: "Student Name", 
              width: 200, 
              filterable: 
                { 
                  cell: 
                    { 
                      operator: "contains" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
              field: "Gender", 
              title: "Gender", 
              width: 100, 
              filterable: 
                { 
                  cell: 
                    { 
                      operator: "contains" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
              field: "CourseName", 
              title: "Course Name", 
              width: 200, 
              filterable: 
                { 
                  cell: 
                    { 
                      operator: "contains" 
                    } 
                } 
            } 
            ] 
          }); 
        }).error(function (r) { 
          alert('Try Again') 
        }); 
    }); 
  </script>  

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید: