درج رکوردها از فایل Excel به جدول پایگاه داده

دراین مقاله میخواهیم کاربر یک فایل excel حاوی اطلاعات را آپلود کند و داده های آن در جدول در پایگاه داده ذخیره شود

درج رکوردها از فایل Excel به جدول پایگاه داده

یک جدول به نام Employee در پایگاه داده sql میسازیم :

CREATE TABLE [dbo].[Employee]( 
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
  [Name] [varchar](50) NULL, 
  [City] [varchar](50) NULL, 
  [Address] [varchar](50) NULL, 
  [Designation] [varchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Employee] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
  [id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

جدول در حالت design :

یک فایل excel با اطلاعات زیر میسازیم :

حال ویژوال استدیو خود را باز کنید و یک برنامه از نوع web بسازید و در پنجره Solution Explorer روی پروژه کلیک راست کنید ویک صفحه جدید به پروژه خود اضافه کنید و به صفحه خود یک دکمه و یک فایل آپلود اضافه کنید صفحه default.aspx در حالت سورس به شکل زیر خواهد شد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head id="Head1" runat="server"> 
  <title>Article by Vithal Wadje</title> 
</head> 
<body bgcolor="blue"> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div style="color: White;"> 
    <h4> 
      Article for C#Corner 
    </h4> 
    <table> 
      <tr> 
        <td> 
          Select File 
        </td> 
        <td> 
          <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 
        </td> 
        <td> 
        </td> 
        <td> 
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Upload" OnClick="Button1_Click" /> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

ودر صفحه  Default.aspx.cs توسط کد زیر یک اتصال oledb برای فایل excel میزنم:

private void ExcelConn(string FilePath) 
  { 
 
    constr = string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;""", FilePath); 
    Econ = new OleDbConnection(constr); 
    
  } 

یک تابع برای اتصال به sql مینویسیم:

rivate void connection() 
  { 
    sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlCom"].ConnectionString; 
    con = new SqlConnection(sqlconn); 
   
  } 

یک تابع برای خواندن و درج داده های فایل اکسل به پایگاه داده مینویسیم:

private void InsertExcelRecords(string FilePath) 
  { 
    ExcelConn(FilePath); 
 
    Query = string.Format("Select [Name],[City],[Address],[Designation] FROM [{0}]", "Sheet1$"); 
    OleDbCommand Ecom = new OleDbCommand(Query, Econ); 
    Econ.Open(); 
 
    DataSet ds=new DataSet(); 
    OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter(Query, Econ); 
    Econ.Close(); 
    oda.Fill(ds); 
   DataTable Exceldt = ds.Tables[0]; 
   connection(); 
   //creating object of SqlBulkCopy  
   SqlBulkCopy objbulk = new SqlBulkCopy(con); 
   //assigning Destination table name  
   objbulk.DestinationTableName = "Employee"; 
   //Mapping Table column  
   objbulk.ColumnMappings.Add("Name", "Name"); 
   objbulk.ColumnMappings.Add("City", "City"); 
   objbulk.ColumnMappings.Add("Address", "Address"); 
   objbulk.ColumnMappings.Add("Designation", "Designation"); 
   //inserting Datatable Records to DataBase  
   con.Open(); 
   objbulk.WriteToServer(Exceldt); 
   con.Close(); 
  } 

حال باید تابع بالا را در رویداد کلیک دکمه فراخوانی کنیم:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    string CurrentFilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName); 
    InsertExcelRecords(CurrentFilePath); 
  } 

صفحه Defualt.aspx.cs به شکل زیر خواهد شد:

using System; 
using System.Data; 
using System.IO; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{ 
  OleDbConnection Econ; 
  SqlConnection con; 
 
  string constr,Query,sqlconn; 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
 
 
  } 
 
  private void ExcelConn(string FilePath) 
  { 
 
    constr = string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;""", FilePath); 
    Econ = new OleDbConnection(constr); 
    
  } 
  private void connection() 
  { 
    sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlCom"].ConnectionString; 
    con = new SqlConnection(sqlconn); 
   
  } 
  
 
  private void InsertExcelRecords(string FilePath) 
  { 
    ExcelConn(FilePath); 
 
    Query = string.Format("Select [Name],[City],[Address],[Designation] FROM [{0}]", "Sheet1$"); 
    OleDbCommand Ecom = new OleDbCommand(Query, Econ); 
    Econ.Open(); 
 
      DataSet ds=new DataSet(); 
      OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter(Query, Econ); 
      Econ.Close(); 
      oda.Fill(ds); 
      DataTable Exceldt = ds.Tables[0]; 
    connection(); 
    //creating object of SqlBulkCopy  
    SqlBulkCopy objbulk = new SqlBulkCopy(con); 
    //assigning Destination table name  
    objbulk.DestinationTableName = "Employee"; 
    //Mapping Table column  
    objbulk.ColumnMappings.Add("Name", "Name"); 
    objbulk.ColumnMappings.Add("City", "City"); 
    objbulk.ColumnMappings.Add("Address", "Address"); 
    objbulk.ColumnMappings.Add("Designation", "Designation"); 
    //inserting Datatable Records to DataBase  
    con.Open(); 
    objbulk.WriteToServer(Exceldt); 
    con.Close(); 
 
  } 
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
  {  
    string CurrentFilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName); 
    InsertExcelRecords(CurrentFilePath); 
  } 
} 

حالا میتونید برنامه خود را اجرا کنید:

حال بعد از انتخاب فایل اکسل روی دکمه upload کلیک کنید :

همانطور که مشاهده میکنید رکورد های داخل فایل excel داخل جدول ذخیره شده اند.

فایل های ضمیمه