ساخت HTML Helpers سفارشی درmvc

نحوه ساخت HTML Helpers در mvc

ساخت HTML Helpers سفارشی درmvc

از این کلاس برای ایجاد عناصر html در view استفاده میشود حال میخواهیم یک HTML Helpers با تنظیمات خودمان بسازیم یک نمونه کوچک را دراین مقاله انجام میدهیم یک کلاس استاتیک بسازید به شکل زیر:

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  namespace MVCTutorial 
  { 
    public static class CustomHTMLHelper 
    { 
      public static MvcHtmlString ImageLink(string action, string controller, string imgageURL) 
      { 
        // Create a link with an image  
        return MvcHtmlString.Create(String.Format("<a href=\"{1}\\{0}\"> <img src=\"{2}\" /></a>", action, controller, imgageURL)); 
      } 
    } 
  } 

حال برای دسترسی در ویو به شکل زیر استفاده میکنیم:

  <!DOCTYPE html>  
  <html>  
  <head>  
    <meta name = "viewport" content="width=device-width" />  
    <title>Sample</title>  
  </head>  
  <body>  
    <div>  
      @CustomHTMLHelper.ImageLink("Home","Account","your image url")  
    </div>  
  </body>  
  </html>