اتصال،پرکردن و پیاده سازی کنترل Drop Down List از پایگاه داده درAsp.Net

در این مقاله میخواهیم نحوه پرکردن Drop Down List را از پایگاه داده پیاده سازی کنیم

اتصال،پرکردن و پیاده سازی کنترل  Drop Down List از پایگاه داده درAsp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک جدول به نام Customers در پایگاه داده خود به شکل زیر بسازید:

سپس مقداری اطلاعات در جدول وارد میکنیم:

در برنامه یک کنترل Drop Down List به صفحه خود اضافه کنید:


<asp:DropDownList ID = "ddlCustomers" runat="server">
</asp:DropDownList>

فضا نام های زیر را به پروژه خود اضافه کنید:


using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

 

پر کنترل DropDownList از پایگاه داده در ASP.Net

دررویداد  page load صفحه اطلاعات را از پایگاه داده فراخوانی کرده و به DropDownList اضافه میکنیم :

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT CustomerId, Name FROM Customers"))
      {
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
        cmd.Connection = con;
        con.Open();
        ddlCustomers.DataSource = cmd.ExecuteReader();
        ddlCustomers.DataTextField = "Name";
        ddlCustomers.DataValueField = "CustomerId";
        ddlCustomers.DataBind();
        con.Close();
      }
    }
    ddlCustomers.Items.Insert(0, new ListItem("--Select Customer--", "0"));
  }

 

فایل های ضمیمه